בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אבא חלקיה וירידת גשמים

עדינה צוריאל, 6/1/2016

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: ג-ד
נושא: גשם

דרך סיפורו של אבא חלקיה, נחשוב על היחס שלנו לעולם ולגשם..

 

פתיחה

נפתח את השיעור בהקרנת הסרט הילד מקו 37

לאחר שלוש דקות נעצור את הסרט ונשאל את התלמידים: 

פגישה עם הטקסט 

כעת נעבור ללימוד המדרש על אבא חלקיה, אותו נלמד בשני חלקים. 

חלק א:

תרגום: אבא חלקיה בן בנו של חוני המעגל היה, וכשהיה צריך העולם לגשם, היו שולחים חכמים אליו ומבקש רחמים, ובא גשם. פעם אחת הצטרך העולם לגשם, שלחו חכמים זוג של חכמים אליו לבקש רחמים שיבוא גשם. הלכו לביתו ולא מצאוהו, הלכו לשדה ומצאוהו שהיה עודר. נתנו לו שלום, ולא הסביר להם פנים. לפנות ערב, כשהיה מלקט עצים, נשא את העצים והמעדר על כתף אחת ואת הגלימה על כתף אחת. כל הדרך לא נעל נעליים, כשהגיע למים - נעל נעליים. כשהגיע למקום קוצים - הרים את שולי בגדיו. כשהגיע לעיר יצאה אשתו לקראתו כשהיא מקושטת. כשהגיע לביתו נכנסה אשתו בראשונה, ואחר כך נכנס הוא, ואחר כך נכנסו חכמים. ישב ואכל לחם, ולא אמר להם לחכמים אכלו גם. חלק לחם לילדים, למבוגר - אחד, ולצעיר - שניים. אמר לה לאשתו: יודע אני שחכמים משום הגשם באו, נעלה לגג, ונבקש רחמים, אפשר שיתרצה הקדוש ברוך הוא ויביא גשם, ולא נחזיק טובה לנפשינו. עלו לגג, עמד הוא בפינה אחת והיא בפינה אחרת, קדמו ועלו עננים מאותה הזווית של אשתו. כשירד, אמר להם: מדוע באו חכמים? - אמרו לו: שלחו אותנו חכמים אל מר לבקש רחמים על הגשם. אמר להם: ברוך המקום שלא הצריך אתכם לאבא חלקיה.

 

חלק ב:

כעת נקרא את חלקו השני של הסיפור:

אמרו לו: יודעים אנו שהגשם מחמת מר הוא בא, אלא יאמר לנו מר אותם הדברים שתמוהים לנו: מדוע כשנתנו למר שלום לא הסביר לנו מר פנים? -אמר להם: שכיר יום הייתי ואמרתי לא אתבטל. ומדוע נשא מר עצים על כתף אחת וגלימה על כתף אחת? - אמר להם: טלית שאולה היתה, לכך (לצורך עבודה בשדה) - שאלתיה, לכך (לצורך נשיאת עצים) - לא שאלתיה. מדוע כל הדרך לא נעל מר נעליו, וכשהגיע למים נעל נעליו? אמר להם: כל הדרך ראיתי (את הקרקע, ויכולתי להיזהר לא לדרוך על מכשולים), במים - לא ראיתי. מדוע כשהגיע מר לקוצים הרים את שולי בגדיו? - אמר להם: זה (עור הרגליים) מעלה ארוכה וזה (בגד שנקרע) - אינה מעלה ארוכה. - מדוע כשהגיע מר לעיר יצאה אשתו של מר כשהיא מקושטת? אמר להם: כדי שלא אתן עיני באשה אחרת. - מדוע נכנסה היא בראשונה, ואחר-כך נכנס מר אחריה ואחר כך נכנסנו אנחנו? - אמר להם: משום שלא הייתם בדוקים לי (אם כשרים או פרוצים). - מדוע כשאכל מר לחם לא אמר לנו אכלו גם? - משום שלא היה לי מספיק לחם, ואמרתי לא אחזיק בהם בחכמים טובה בחינם (לא אציע למרות שיודע שמן הסתם יסרבו, שהרי אין לי, וכל יחזיקו לי טובה בחינם). - מדוע נתן מר לילד המבוגר לחם אחד ולצעיר שניים? - אמר להם: זה נמצא בבית, וזה יושב בבית הכנסת. ומדוע קדמו ועלו העננים מאותה הפינה שהייתה עומדת בה אשתו של מר, לעננים שלו? - משום שהאישה מצויה בבית, ונותנת לחם לעניים, וקרוב הנאתה [ואני נותן] זוזים (כסף), ולא קרובה הנאתי. או גם אותם ביריונים שהיו בשכנותם, [אני] בקשתי רחמים שימותו, והיא בקשה רחמים שיחזרו בתשובה, [וחזרו].

 התבוננות במעשיו של אבא חלקיה

נבקש מהתלמידים לכתוב את הסבריו של אבא חלקיה למעשיו. 

נשאל את התלמידים: 

אחד הדברים המאפיינים את אבא חלקיה הוא שהוא פועל עפ"י המוסר, האמת שלו. גם אם זה לא מה שמקובל בחברה. נשאל את התלמידים:  

 

סיכום שהוא פתיחה

לסיום השיעור התלמידים  יבחרו דרך להציג את המדרש או חלק ממנו כסיכום (עלילון,פלסטלינה,המחזה...)


תגיות: טבע, מידות, גשם