בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

יומא, פרק ח': הכפרה על העברות ביום הכיפורים (חלק א')

צוות לב לדעת, 18/3/2015

מקצוע: משנה
כיתה: ג-ד
נושא: מסכת יומא, פרק ח' משנה ט'

ישנם שני סוגים של עבירות: עבירות בין אדם לחברו, התלויות בכך שהאדם ירצה את חברו, ועברות בין אדם למקום שעליהם יום הכיפורים מכפר.

הערה: שיעור זה הוא חלק ממערך. 

 

פתיחה 

נכתוב במרכז הלוח את המילה 'עברה'. ונבקש מהתלמידים להעלות אסוציאציות לעבירות שהם מכירים. נרשום את האסוציאציות על הלוח בשני טורים נפרדים על פי החלוקה: עברות שבין אדם לחברו, ועבירות בין אדם למקום. (יש לשים לב שהתלמידים מבינים את הביטוי בין אדם למקום).

 

מפגש ראשוני עם המקור

נחלק לתלמידים את המשנה:

מסכת יומא פרק ח' משנה ט'

עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר;

שבינו לבין חברו--אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. 

את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה:

"מכול, חטאותיכם, לפני ה', תטהרו" )ויקרא טז,ל) -עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר; שבינו לבין חברו--אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. 

אמר רבי עקיבה:

אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם?

אביכם שבשמיים:  שנאמר "וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם . . ." (יחזקאל לו,כה).

ואומר "מקוה ישראל ה' " (ירמיהו יז,יג) מה המקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. 

 

התלמידים יקראו את המשנה באופן עצמאי. וידגישו את המילים 'בין אדם לחברו' בצבע אחד ואת המילים 'בין אדם למקום' בצבע שני.

לאחר הקריאה העצמאית, נקרא שוב את המשנה ונסביר את המושגים 'בין אדם לחברו' ו 'בין אדם למקום' באמצעות הדוגמאות על הלוח.

נדון יחד עם התלמידים במשמעות הביטוי המופיע בתחילת המשנה-  'ירצה את חברו'.

 

התבוננות

נשאל את התלמידים את השאלות הבאות. ניתן לערוך דיון בכיתה סביב השאלות או לתת אותן כעבודה אישית לכתיבה במחברת: 

 

הפנמה

כל חברותא תקבל רשימה של פעלים המתארים מעשים לא טובים (להרביץ, לצעוק, לכעוס, ללכת מכות, לבעוט, להעליב ועוד) ומולם רשימה של דמויות מהחיים שלנו. התלמידים יכתבו משפטים בעזרת מאגר המילים, שמתארים מקרים מהחיים שלדעתכם צריך לכפר עליהם ולבקש עליהם סליחה.

 

סגירה שהיא פתיחה

נזמין את התלמידים להיזכר במקרה שבו נפגענו מאוד מחבר או בן משפחה. לאחר מכן נשאל אותם את השאלות הבאות ונבקש מהם לענות עליהן באופן אישי במחברת.


תגיות: חברות, אדם בחברה, מידות, עין טובה, ימים נוראים, יום הכיפורים