בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ליל הסדר

צוות לב לדעת, 29/3/2015

מקצוע: הלכה
כיתה: ה-ו
נושא: ליל הסדר

מטרת המערך היא להכיר את המהלך הכללי של ליל הסדר, כתמונה אחת שלמה, ולזהות את האמצעים המגוונים בהם אנו משתמשים לסיפור יציאת מצרים: יצירת סקרנות, חווית החירות, סיפור מילולי, חווית השעבוד והיציאה, הודאה לה'.

הערות מקדימות:

  1. המערך מהווה מסגרת ללימוד כלל הלכות ליל הסדר, במשך מספר שיעורים.
  2. בשנים האחרונות יצאו ויוצאים לאור ספרים רבים המסכמים את הלכות ליל הסדר בשילוב ביאורים רעיוניים, ומומלץ מאוד להשתמש בהם ללימוד ההלכות.
  3. לקראת השיעור, יש לחלק את הלוח לשלושה טורים.
  4. מבנה המערך: מוקד המערך הוא לימוד הלכות ליל הסדר, ותוך כדי כך זיהוי הדרכים המגוונות בהן אנו עוסקים בסיפור יציאת מצרים. לאחר מכן תינתן משימה (בעבודה בקבוצות או בכיתה כולה) לבחור אירוע כלשהו ולגבש דרך לספר אותו לאחרים – ולשם כך להשתמש בדרכים השונות עליהן עמדנו בלימוד ההלכות. בפתיחת הלימוד יתבקשו התלמידים לשתף על דברים ייחודיים שנעשים אצלם בליל הסדר, כך שבמשימת הסיום יהיה ניתן להיעזר גם ברעיונות הללו.

 

פתיחה

נפתח בסבב קצר בו התלמידים יספרו על דברים ייחודיים שנעשים אצלם בליל הסדר. נכתוב אותם בטור הימני בלוח, ונודיע לתלמידים שנחזור לכך בהמשך.

הערה למורה: השימוש בדברים שיעלו התלמידים יהיה רק באחד השיעורים הבאים, בסוף לימוד הלכות ליל הסדר. על כן, על המורה לרשום זאת אצלו ולהעתיק ללוח שנית בסוף הלימוד.

 

מפגש ראשוני עם המקור

נחלק לתלמידים את שתי ההלכות הבאות מדברי הרמב"ם (הלכות חמץ ומצה ז הלכות א, ו), ונקרא אותן:

רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז'

הלכה א: מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת. ומנין שבליל חמשה עשר? תלמוד לומר והגדת לבנך, ביום ההוא לאמר בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח.

הלכה ו: בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם וגו'. ועל דבר זה צוה הקדוש ברוך הוא בתורה "וזכרת כי עבד היית", כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית.

שתי משימות קצרות בעקבות הלימוד הראשוני:

  1. נבקש מהתלמידים להדגיש את המילים המגדירות את המצווה המרכזית שאנו מקיימים בליל הסדר ('לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים').
  2. נציע לתלמידים את רשימת שלבי הסדר, ונבקשם לסמן את השלבים שלדעתם קשורים למצוות סיפור יציאת מצרים (ניתן לעשות זאת יחד על הלוח או כעבודה אישית/בחברותות וכו').

 

התבוננות

כעת נבחן זאת דרך המקורות. נלמד את ההלכות המתאימות לכל שלב בסדר, ובעקבות לימוד כל שלב, תינתן המשימה לשים לב האם וכיצד שלב זה קשור למצוות סיפור יציאת מצרים.

תוך כדי הלימוד נכתוב על הלוח בטור אחד את האמצעים השונים שבהם אנו מספרים ביציאת מצרים בליל הסדר, ובטור נוסף נכתוב את השלבים הקשורים לכך. להלן הצעה ללוח אפשרי (ניתן לנסח אחרת ולפרט את הדברים יותר, בהתאם למה שיעלה בכיתה).

סיפור יציאת מצרים

אמצעי

השלבים הקשורים לכך

יצירת סקרנות

כרפס, יחץ (אם כל מטרת היחץ היא הכנה לאכילת המצה, היה ניתן לעשות זאת גם לפני הקידוש. הסיבה שעושים זאת עכשיו היא ליצור סקרנות – ע"פ הב"י סימן תע"ג בשם הכלבו).

חווית החירות

שתיית ארבע כוסות, הסבה

סיפור

מגיד

חוויות הממחישות את השעבוד ואת היציאה

אכילת מצה ומרור, אכילת סעודת קרבן הפסח, אכילת זכר לקרבן הפסח.

הודאה לה'

הלל, נרצה

 

בסיום לימוד כל השלבים, נסכם את המהלך הכולל של ליל הסדר:

קדש

ורחץ-יחץ

מגיד

רחצה – ברך

הלל-נרצה

הכרזה על כניסת היום והתחלת חווית החירות

הכנות לקראת הסיפור, על ידי יצירת סקרנות

סיפור מילולי של השעבוד והיציאה לחירות

חווית השעבוד והיציאה לחירות

הודאה לה'

 

 

הפנמה

ההצעה הבאה כתובה כפעילות לקבוצות, אך ניתן גם  לעשותה יחד בכיתה, או לתת אותה כמשימת בית. משימה זו  יכולה להיות גם תחליף למבחן.

נחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תבחר אירוע היסטורי כלשהו (האירוע יכול להיות קשור לכיתה, להיסטוריה של עם ישראל, לאחד מחברי הקבוצה באופן אישי, וכל רעיון אחר) ותגבש דרך לספר אירוע זה לאחרים, תוך שימוש בעקרונות שבליל הסדר: יצירת סקרנות, חוויה של תוצאת האירוע, חוויה של האירוע עצמו, סיפור מילולי, להודות לה'. לשם כך ניתן יהיה להשתמש ברעיונות הכתובים על הלוח מתחילת הלימוד.

 

הרחבה

בפתיחת הלימוד, ניתן לבצע את המשימה הבאה, במטרה להתבונן על שלבי ליל הסדר בהתבוננות כוללת, עוד לפני העיסוק בפרטים.

נחלק דף ובו כתובים שלבי הסדר, וניתן לתלמידים משימה לסמן את השלבים שקיימים גם בכל שבת ויו"ט בצבע זהה (או לסמן בצבע, בקו ובכל דרך אחרת. ניתן לעשות פעילות זו גם דרך הלוח).

המטרה היא להגיע לחלוקה הבאה:

קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה

כך נשים לב שליל הסדר מבוסס על המבנה הרגיל של סעודת יום טוב – קידוש, נטילת ידיים, סעודה וברכת המזון –  ומשלב בתוכו מעשים הייחודיים לליל הסדר (יתכן שיתעורר דיון להיכן לשייך את אכילת המצה, שכן מצד אחד מדובר בבציעה על הפת, המשותפת לכל יום טוב, ומצד שני לא מדובר על לחם רגיל אלא על מצה. שתי האפשרויות לגיטימיות).


תגיות: הקשבה, מצוות, עם ישראל, הלכה, פסח