תיכון
יסודי
גני ילדים

חומרי הוראה > תיכון > אחריות

תגובת דוד על מות שאול- היינו כחולמים

גלעד רוזנברג- צוות לב לדעת

איך דוד מגיב למות שאול? מה משמעות תגובתו?
הצעת קריאה בפרק א.
לפתיחה

כפר דרום

צוות לב לדעת

סיפורו של הקרב בכפר דרום, הכרות עם הסיפור תוך מחשבה על המשמעות שלו עבורנו היום.
לפתיחה

הלל הזקן, חלק א'.

רבקה ליבוביץ', צוות לב לדעת

שיעור ראשון בסדרה על דמותו של הלל הזקן. בשיעורים נלמד על דמותו המופלאה של הלל הזקן ונשים דגש על מידת הענווה שבלטה באישיותו. דרך קורות חייו, הדרכותיו ופועלו, ננסה ללמוד ממנו מהי ענווה אמיתית, ואיך אפשר ללכת בדרכיו.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מר נזק בשדה תפוחים - תלמוד יוצר, בבא קמא

אחיה פרינס

בהמשך השיח שלנו על הנזיקין שסביבנו, ננסה להעמיק במשמעות הפנימית של הנזק
לפתיחה

להיות מזיק

אחיה פרינס

התחושה שאתה מזיק למישהו היא תחושה קשה, והרבה פעמים, באמת הפנימית, היא גדולה הרבה יותר מתחושת הניזק.
לפתיחה

ב"ב ה' ע"א: זריזים - מקדימים!

צוות לב לדעת

לווה טען שפרע את חובו לפני מועד הפירעון. האם הוא נאמן או לא?
נעמוד על תופעת ה"דחיינות", ונדון בגורמים השונים המשפיעים על אדם שיש לו אפשרות לפרוע חוב או לעשות מעשה חיובי אחר – לדחות זאת למועד מאוחר יותר, החסרונות של דחייה כזו והדרכים להתמודד עימה
קרא עוד
ייצוא לוורד

זהירות ובטיחות בדרכים

אתי שילה בן ישר

בשיעור זה נכיר את המקורות ההלכתיים העוסקים בזהירות ובבטיחות בדרגים. מתוך כך נגזור דרכי פעולה אפשריות להגברת הבטיחות בדרכים, ולהעלאת המודעות לנושא זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות מעקה

משה ויצמן

3 שיעורים סביב מצוות מעקה - מתי אנו עלולים לפול ? מתי עלינו לסמוך על השגחת ה' ומתי לשים מעקה ?
קרא עוד
ייצוא לוורד

דרכי חינוך

אתי שילה בן ישר


ב"ב ה' ע"ב: אחריות לתשלום חוב - עיון בתוספות

צוות לב לדעת

בניגוד לפירעון הלוואה, שבו מצאנו מחלוקת בשאלה אם אדם פורע תוך זמנו או לא, בפדיון הבן ובתשלום שכירות לכולי עלמא אין אדם פורע תוך זמנו. הבדל זה מעורר את התוס' לברר מה גורם לאדם לפרוע חוב תוך זמנו ? מה "מטריד" אותו ?
קרא עוד
ייצוא לוורד

חובות ההורים - מצוות חינוך - פרק יא'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק במצוות חינוך.מצוות חינוך מתחלקת למעשה לשני היבטים: זה המתייחס לקיום מצוות בדווקא וזה המבקש בכלל לחנך ולהרגיל את הילדים להתנהלות נכונה בחיים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל -דף פ"ג ע"ב: ואימא עין ממש

צוות לב לדעת

הסוגיה הראשונה בפרק מנסה למצוא מדרש שיצדיק את הפרשנות של "עין תחת עין" כפיצוי ממוני. דרך הדיון הזה חודרת הגמרא לשאלות עמוקות של היחס בין גוף לנפש. בהתעקשות על עונש ונקמה של 'מידה כנגד מידה' אנו מבטאים התייחסות בחומרה מיוחדת לאלימות כלפי גופם של בני אדם, ובכך משווים אלימות פיזית זו לרצח, ואילו בהמרת העונש לכסף ופיצוי אנו משווים את גוף האדם לבהמה ורכוש.
קרא עוד
ייצוא לוורד

משמעותו של עשרה בטבת

צוות לב לדעת, רעות ברוש


המלבוש - ש"י עגנון

צוות לב לדעת, עפרה ליפשיץ


פרק החובל - דף פ"ג ע"ב - פ"ד ע"א: עין תחת עין ממון

צוות לב לדעת

הסוגיה מביאה סדרה ארוכה של מדרשי הלכה לשלול את היישום של "עין תחת עין ממש". חלק ממדרשי הלכה אלו נדחה וחלק אחר מתקבל על ידי הגמרא. בעיון מדוקדק ניתן לראות שהגמרא מכוונת אותנו לכך שהיא מעדיפה מדרשים המוצאים את המקור החיובי והעתיק לתשלומי ממון כבר בתורה, על פני מדרשים השוללים את האפשרות של "עין תחת עין" מכורח ההיגיון
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ד ע"א: עין תחת עין ממש

צוות לב לדעת

הגמרא מסרבת לקבל שר' אליעזר סובר שצריך להוציא עיניים ממש, אך מוצאת דרכים אחרות ליישם את עקרונות הנקמה גם דרך תשלום ממוני. מה מקומה של הנקמה בעולמנו מבחינה מוסרית?
קרא עוד
ייצוא לוורד

קול שופר שמעת נפשי...

צוות מינהל חברה ונוער


פרק החובל - דף פ"ד ע"ב: צער שלא במקום נזק

צוות לב לדעת

סוגית "צער שלא במקום נזק" מציפה את הבעייתיות והייחוד של תשלומי הצער משום שהם מתייחסים לצדדים פנימיים וסובייקטיביים מאוד. הגמרא מביאה עמדות הסוברות שמשום כך לא גובים צער כלל אלא אם כן יש איזה "נזק" או "רושם" אובייקטיבי יותר שניתן לראות מבחוץ.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ד ע"א - פ"ה ע"ב: שליחותייהו קא עבדינן

צוות לב לדעת

הגמרא מביאה סיפור על אב שאינו מוכן שבנו יושם כעבד, ולאחר מכן דנה באריכות בגבולות יכולת הגבייה של נזיקין בבבל. שני הדיונים מציגים את בעייתיות היישום של נזקי אדם, הן בקושי המעשי לדייק בשומה והן בקושי העקרוני הנובע מהעדר הסמכות בבבל.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ה ע"ב: סוגיית ריפוי

צוות לב לדעת

הגמרא דנה בשאלות שונות הקשורות לתשלומי הריפוי ומציגה בדרכה טענה עקרונית שהריפוי שונה מהתשלומים האחרים, בכך שהוא עוסק בתיקון ההווה ולא בפיצוי או הענשת החובל על העבר, ומשום כך מצריך שיתוף פעולה של המזיק והניזק ואחריות משותפת שלהם על התהליך.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ה ע"א: עלו בו צמחים מחמת המכה

צוות לב לדעת

הסוגיה מציגה את שבת וריפוי כשני תשלומים הבאים על תוצאות עקיפות יותר של החבלה, ולכן כרוכים יחד במובן מסוים. הסוגיה בוחנת את נקודות הדמיון והשוני בין שני התשלומים, ובחנת האם נתייחס אליהם כקבוצה אחת להחמיר או להקל, או שמא נשאיר את החלוקה על עומדה ולעתים נשלם על האחד ולא על השני.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ה ע"א: אומדן צער במקום נזק

צוות לב לדעת

בשאלת אומדן הצער עולה ביתר שאת האופי הרגשי של הצער, והבעייתיות לתת לו ממשות ליד החסרונות ה"אובייקטיביים". הגמרא מציגה חילוקים דקים בהבנת אופיו של הצער, המתנגדים להגיון כלכלי פשוט, דבר המדגיש את הפער הקיים בין שפת הרגשות לשפה הכספית.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ה ע"א - פ"ה ע"ב: וכולן משתלמים במקום נזק

צוות לב לדעת

הסוגיה מציגה את הדרשות שרבא הביא בבית מדרשו, להצעתנו, מדובר בדרשות שנועדו לדחות את עמדתו של ר' אליעזר. ר' אליעזר סבר שתשלומי הנזק הם מיוחדים משאר התשלומים והם אינם תשלומים ממוניים בלבד הנישומים כעבד, אלא יישום של עקרונות ה'מידה כנגד מידה' המופיעים בתורה הכוללים בתוכם את כל התשלומים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ו ע"א: הכל לפי המבייש והמתבייש

צוות לב לדעת

הגמרא מציגה בפנינו מחלוקת תנאים בשאלה 'מהי הבושה עליה אנו משלמים בתשלומי הבושת'. ר' יהודה סובר שהבושה היא הפגיעה במעמדו של האדם בהתאם למקומו בסולם החברתי, ואילו ר' מאיר סובר שהפגיעה היא בכבוד העצמי הפנימי הקיים אצל כול אדם בשווה. ר' שמעון מציג דעה מורכבת יותר העומדת ביניהם ובעיקר מעוררת שאלות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ו ע"א - פ"ו ע"ב: נתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול

צוות לב לדעת

הגמרא מציגה ברייתא הסוברת שיסוד החיוב ומהות הבושת טמונה בכוונתו של המבייש דווקא ולא במבויש. בכך הברייתא מדגישה רכיב חשוב בענייני בושה וכבוד, שהם קשורים תמיד ליחסם של אחרים אלינו ולא להתרחשות הפנימית שלנו בלבד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חדש באתר

השתלמויות בבתי ספר
אנו מציעים לבתי ספר השתלמויות שנתיות ומפגשים חד פעמיים לאורך השנה ובחופשת הקיץ וכן ליווי פדגוגי מתמשך. רוצים לשמוע עוד? השאירו פרטים ואנחנו נחזור אליכם בהקדם.

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן