תיכון
יסודי
גני ילדים

חומרי הוראה > תיכון > אדם בחברה

מחלוקות - חלק ה': אחרי רבים להטות

עפרה לפשיץ, צוות לב לדעת

בשונה מהשיעור הקודם, בו ראינו את ר' יהושע מתרצה ומקבל את פסיקת בית הדין הגדול, למרות שהוא חולק עליהם, הפעם נבדוק מה קורה כאשר ר' אליעזר בטוח בצדקת דרכו והוא לא מוכן לקבל את דברי הרוב. בבסיס הסיפור עומדת השאלה - מי קובע בזמן מחלוקות? שמים או ארץ?

קרא עוד
ייצוא לוורד

מחלוקות - חלק ד': מחלוקת וסמכות ההכרעה

עפרה לפשיץ, צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק במחלוקת שהמסר העולה ממנה לדורות הוא חשוב, והוא מיישב את הקושי הקיים בנידוי שנלמד בשיעור הקודם. נראה כיצד יש להישמע לבית הדין גם כשברור לנו שהם לא צודקים.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מחלוקות - חלק ג': תרבות המחלוקת

עפרה לפשיץ, צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק בתוצאות הקשות של מחלוקת. נתבונן בחכמים שעושים הכל כדי למעט במחלוקות, אך כשאין ברירה- עליהם לנקוט בצעד קיצוני של נידוי כדי שלא ירבו מחלוקות העלולות לפצל את העם.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מחלוקות - חלק ב': התועלת במחלוקת

עפרה לפשיץ, צוות לב לדעת

בשיעור זה נלמד על מחלוקת מפורסמת שסופה בקרע גדול הגורם למוות. ננסה להעמיק את ההבנה במה שגרם למחלוקת ובהמשך נציע אפשרויות שונות שהיו יכולות למנוע את סופה של המחלוקת.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מחלוקות - חלק א': מחלוקת לשם שמים

עפרה ליפשיץ, צוות לב לדעת.

בשיעור זה נעמיק את ההבנה שלנו במושג "מחלוקת לשם שמים". נאפיין את הרכיבים שדרכם נלמד כיצד נכון להתנהג בזמן מחלוקת. נתמקד בחשיבות של ההקשבה לאחר הנחוצה במחלוקת ולא רק בצורך להביע את עמדתי.

קרא עוד
ייצוא לוורד

ים הדממה פולט סודות / ח.נ ביאליק

איילת בן זקן, צוות לב לדעת

ביאליק מציג בשירו את מערכת יחסיו עם העולם ואת הצורך להתנתק, לעיתים, מן העולם כדי להיות קשוב לתהליכים פנימיים המתרחשים בתוכו. על האדם לזכור כי רק בכוחו לגלות את האוצרות הגנוזים בו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

בתו של ר' עקיבא והנחש

צוות לב לדעת, איילת בן זקן

מדרש זה מתמודד עם השאלה האם בידיו של האדם לשנות את גורלו,או שמא חייו הם מגילה שנכתבה ונחתמה מראש והכל בה צפוי וידוע? באמצעות המדרש נוכל להעמיק עם התלמידים בנושא, ולעורר את מודעותם לכוח הנתון בידיים שלהם.
מומלץ ללמד מדרש זה בחודשי אלול-תשרי העוסקים בחזרה בתשובה ובכוחו של האדם לתקן את הנכתב לו מלמעלה: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" (ונתנה תוקף).
קרא עוד
ייצוא לוורד

כינורו של רוטשילד - אנטון צ'כוב

צוות לב לדעת, איילת בן זקן

השיעור שם דגש על המסרים העולים מסיפורו של צ'כוב: יחסו של האדם לקרובים אליו, מימושו העצמי והצמיחה מתוך משברים הפוקדים אותו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

למה יש עניים בעולם

אביעד ספרוני

מצגת העוסקת ב'צורך' של העניים בעולם
לפתיחה

העוני

שרהלה מסינג

הפעלה ודיון בנושא העוני
קרא עוד
ייצוא לוורד

בבא בתרא ב' ע"א: מחיצות - מדריך למנחה

אחיה פרינס

מתוך לימוד מושג המחיצה בסוגיה התלמידים יעמיקו את הלימוד על מחיצות בחיים בכלל ובעולמם בפרט
לפתיחה

ב"ב כא' ע"ב: רכוש גדול

אחיה פרינס

האם יש לך כסף בבית? האם אתה רוצה יותר? האם השאיפה היא לבית עם בריכה או דווקא
לבית פשוט יותר עם חמסות ועץ שסק? ובכלל מה היחס שלך לכסף בחיים?
לפתיחה

בבא בתרא כא' ע"ב: השטח שלי!

אחיה פרינס

מתי הרגשת רצון לשטח משלך? מתי קרה שמישהו נכנס לשטח שלך והקטין אותך או התחרה
בך באופן פוגע?
לפתיחה

מר נזק בשדה תפוחים - תלמוד יוצר, בבא קמא

אחיה פרינס

בהמשך השיח שלנו על הנזיקין שסביבנו, ננסה להעמיק במשמעות הפנימית של הנזק
לפתיחה

אהבת ישראל

מעיינותיך - למחשבת חב"ד


לא תחמוד - עיון בשיטת הרמב"ם

צוות לב לדעת, הרב אייל רוזנבלום

הרמב"ם פסק שאינו לוקה על איסור לא תחמוד בגלל שאין בו מעשה. על כך תמה הראב"ד : והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ ? ! בעיון זה נציע יישוב לשיטת הרמב"ם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

להיות מזיק

אחיה פרינס

התחושה שאתה מזיק למישהו היא תחושה קשה, והרבה פעמים, באמת הפנימית, היא גדולה הרבה יותר מתחושת הניזק.
לפתיחה

סיוון - ימי קציר

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)


ב"ב ח ע"א- ע"ב: שינוי ייעוד של צדקה

צוות לב לדעת

בסוגייתנו נאמר כי בני העיר רשאין [=מוסמכים] לעשות קופה-תמחוי ותמחוי-קופה, ואף לשנותה לכל מה שירצו!
נחלקו הראשונים – ר"ת והר"י מגאש: האם "לכל מה שירצו" – כפשוטו, לרבות שינוי לדבר הרשות,
או – לכל מה שירצו מבין הצרכים השונים של העניים בלבד!
קרא עוד
ייצוא לוורד

יגון - אנטון צ'כוב

צוות לב לדעת, רעות ברוש

מהלך השיעור יתמקד בהכרות ראשונית עם הסיפור ועם הרעיון המרכזי אותו הוא מביע- ניכור וחוסר הקשבה בחברה האנושית.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב יא' ע"ב: בני מבוי מעכבין

צוות לב לדעת

הסוגיה שלפנינו עוסקת בשאלה - האם יש לאדם או לקבוצה את החופש לבחור להצטרף או להיפרד מרשות הרבים כאשר הם רוצים, או שלעתים אין להם את החירות הזאת והיא נקבעת על ידי הציבור עצמו. בתרגילי ההפנמה ננסה להעמיק את הבנת התלמיד את המשמעות של שאלה זו, הן כשאלה חברתית כללית, והן כשאלה אישית ורגשית.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב ז' ע"א: רבנן לא בעי נטירותא

צוות לב לדעת

האם יש לחייב תלמידי חכמים להשתתף בנטל שמירה וביטחון?
קרא עוד
ייצוא לוורד

סדנת הפנמה למשנה הראשונה בבא בתרא

צוות לב לדעת

המשנה הראשונה במסכת עוסקת בפירוק שותפות, חלוקת השטח והצבת גבולות חדשים. בסדנא ננסה להעמיק את הבנת משמעות הפירוק והפרידה וההשלכות המשפטיות, החברתיות והרגשיות של שינוי הסטטוס משותפים לזרים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב ה' ע"א: זריזים - מקדימים!

צוות לב לדעת

לווה טען שפרע את חובו לפני מועד הפירעון. האם הוא נאמן או לא?
נעמוד על תופעת ה"דחיינות", ונדון בגורמים השונים המשפיעים על אדם שיש לו אפשרות לפרוע חוב או לעשות מעשה חיובי אחר – לדחות זאת למועד מאוחר יותר, החסרונות של דחייה כזו והדרכים להתמודד עימה
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין כו-כז :קנין אגב - עיון ב"פרי השדה"

צוות לב לדעת

ישנם קניינים בהם "מעשה הקניין" מבטא , בצורות שונות, את העברת הבעלות מפלוני לאלמוני. למשל ,קניין "חזקה" שמתבצע ע"י חרישה , בניין וכיו"ב בקרקע הנקנית , מבטא בעלות. קניין "אגב" חריג . כיצד ייקנו המטלטלים אגב הקרקע ? כיצד הדבר מראה על בעלות ? נעסוק בנקודת המוצא של הפרי שדה , ובחידושו בהסבר קניין אגב.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ערך חיי האדם

אתי שילה בן ישר


זהירות ובטיחות בדרכים

אתי שילה בן ישר

בשיעור זה נכיר את המקורות ההלכתיים העוסקים בזהירות ובבטיחות בדרגים. מתוך כך נגזור דרכי פעולה אפשריות להגברת הבטיחות בדרכים, ולהעלאת המודעות לנושא זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות תוכחה

חגי כפיר

נבין ונגדיר מהי הוכחה ראויה ומתי אין ראוי להוכיח, בנוסף לכך נחשוב מה אנו רוצים להשיג ע"י תוכחה ? (4 שיעורים)
קרא עוד
ייצוא לוורד

או חברותא או מיתותא

שרהלה מסינג

"הֶיֶה לי חבר הֶיֶה לי אח" כתב יורם טהרלב, כולנו זקוקים לחברים ולחברוּת. חלק גדול מיומנו אנו מוקפים חברים, האם עצרת פעם ושאלת את עצמך, האם יש לי חברים טובים? מהם בכלל חברים טובים? ובכלל, מדוע אנו חיים בחברה? מהו הצורך שלנו בחברים?
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל -דף פ"ג ע"ב: ואימא עין ממש

צוות לב לדעת

הסוגיה הראשונה בפרק מנסה למצוא מדרש שיצדיק את הפרשנות של "עין תחת עין" כפיצוי ממוני. דרך הדיון הזה חודרת הגמרא לשאלות עמוקות של היחס בין גוף לנפש. בהתעקשות על עונש ונקמה של 'מידה כנגד מידה' אנו מבטאים התייחסות בחומרה מיוחדת לאלימות כלפי גופם של בני אדם, ובכך משווים אלימות פיזית זו לרצח, ואילו בהמרת העונש לכסף ופיצוי אנו משווים את גוף האדם לבהמה ורכוש.
קרא עוד
ייצוא לוורד

וספרתם לכם - לעצמכם

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)


בשבח האיטיות

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)


פרק החובל - דף פ"ג ע"ב - פ"ד ע"א: עין תחת עין ממון

צוות לב לדעת

הסוגיה מביאה סדרה ארוכה של מדרשי הלכה לשלול את היישום של "עין תחת עין ממש". חלק ממדרשי הלכה אלו נדחה וחלק אחר מתקבל על ידי הגמרא. בעיון מדוקדק ניתן לראות שהגמרא מכוונת אותנו לכך שהיא מעדיפה מדרשים המוצאים את המקור החיובי והעתיק לתשלומי ממון כבר בתורה, על פני מדרשים השוללים את האפשרות של "עין תחת עין" מכורח ההיגיון
קרא עוד
ייצוא לוורד

בבא קמא נ"ח ע"א: מבריח ארי מנכסי חברו

צוות לב לדעת, הרב אייל רוזנבלום

הראשונים התלבטו בשאלה מתי המונע נזק מחברו נחשב כ"מבריח ארי" ופטור מלשלם. בעיון זה נעסוק בשיטת הרמב"ן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

אהבת חינם - על מה חרבה ירושלים?

חנה גודינגר, צוות לב לדעת.

בעולם המודרני רוחשת תנועה הפועלת לאור הסיסמא: "peace & love". תנועה זו חורטת על דגלה שהדרך להגיע לשלום עולמי עוברת דרך אהבה ללא גבולות, כזו שנמנעת מחיכוך, וויכוח ומלחמה. התפיסה המודרנית הזו מחלחלת לעיתים גם לתוכנו המרגישים שהשלום והגאולה יגיעו לעולם, ככל שנחפש ונמצא את המכנה המשותף בין המגזרים השונים ועל ידי טשטוש השוני המבדיל נצליח להימנע ממחלוקת ומריבה.
בלימוד זה נבקש לבחון את משמעותו של המושג "אהבת חינם" ונברר את ההבדל התהומי הקיים בינו לבין מושגי ה peace & love המודרניים.

קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ד ע"א: עין תחת עין ממש

צוות לב לדעת

הגמרא מסרבת לקבל שר' אליעזר סובר שצריך להוציא עיניים ממש, אך מוצאת דרכים אחרות ליישם את עקרונות הנקמה גם דרך תשלום ממוני. מה מקומה של הנקמה בעולמנו מבחינה מוסרית?
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי ינאי והאורח

רעות ברוש

לימוד האגדה ויצירה בעקבותיה
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ד ע"ב: צער שלא במקום נזק

צוות לב לדעת

סוגית "צער שלא במקום נזק" מציפה את הבעייתיות והייחוד של תשלומי הצער משום שהם מתייחסים לצדדים פנימיים וסובייקטיביים מאוד. הגמרא מביאה עמדות הסוברות שמשום כך לא גובים צער כלל אלא אם כן יש איזה "נזק" או "רושם" אובייקטיבי יותר שניתן לראות מבחוץ.
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי מאיר ורבי זירא והבריונים שבשכונה

רעות ברוש

עיון והשוואה בין שני סיפורים העוסקים בהתמודדות עם 'בריונים' בשכונה
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ד ע"א - פ"ה ע"ב: שליחותייהו קא עבדינן

צוות לב לדעת

הגמרא מביאה סיפור על אב שאינו מוכן שבנו יושם כעבד, ולאחר מכן דנה באריכות בגבולות יכולת הגבייה של נזיקין בבבל. שני הדיונים מציגים את בעייתיות היישום של נזקי אדם, הן בקושי המעשי לדייק בשומה והן בקושי העקרוני הנובע מהעדר הסמכות בבבל.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שמואל הקטן

רעות ברוש

היחס למי שאינו נוהג כראוי. מהו ה'מחיר' שראוי לשלם על מניעת הלבנת פנים ? עיון בסיפור של שמואל הקטן
קרא עוד
ייצוא לוורד

על מסכות וערכים

צוות מינהל חברה ונוער


פרק החובל - דף פ"ה ע"ב: סוגיית ריפוי

צוות לב לדעת

הגמרא דנה בשאלות שונות הקשורות לתשלומי הריפוי ומציגה בדרכה טענה עקרונית שהריפוי שונה מהתשלומים האחרים, בכך שהוא עוסק בתיקון ההווה ולא בפיצוי או הענשת החובל על העבר, ומשום כך מצריך שיתוף פעולה של המזיק והניזק ואחריות משותפת שלהם על התהליך.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ה ע"א: עלו בו צמחים מחמת המכה

צוות לב לדעת

הסוגיה מציגה את שבת וריפוי כשני תשלומים הבאים על תוצאות עקיפות יותר של החבלה, ולכן כרוכים יחד במובן מסוים. הסוגיה בוחנת את נקודות הדמיון והשוני בין שני התשלומים, ובחנת האם נתייחס אליהם כקבוצה אחת להחמיר או להקל, או שמא נשאיר את החלוקה על עומדה ולעתים נשלם על האחד ולא על השני.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ה ע"א: אומדן צער במקום נזק

צוות לב לדעת

בשאלת אומדן הצער עולה ביתר שאת האופי הרגשי של הצער, והבעייתיות לתת לו ממשות ליד החסרונות ה"אובייקטיביים". הגמרא מציגה חילוקים דקים בהבנת אופיו של הצער, המתנגדים להגיון כלכלי פשוט, דבר המדגיש את הפער הקיים בין שפת הרגשות לשפה הכספית.
קרא עוד
ייצוא לוורד

אני מקשיב לאחר

שרהלה מסינג

שיעור העוסק בפן המעשי של מה מפריע לנו להקשיב, ולמידה של הקשבה אחד לשני.
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי תנחומא והגשמים

רעות ברוש

מה אפשר לעשות כשלא יורד גשם ? התבוננות במדרש על רבי תנחומא
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ה ע"א - פ"ה ע"ב: וכולן משתלמים במקום נזק

צוות לב לדעת

הסוגיה מציגה את הדרשות שרבא הביא בבית מדרשו, להצעתנו, מדובר בדרשות שנועדו לדחות את עמדתו של ר' אליעזר. ר' אליעזר סבר שתשלומי הנזק הם מיוחדים משאר התשלומים והם אינם תשלומים ממוניים בלבד הנישומים כעבד, אלא יישום של עקרונות ה'מידה כנגד מידה' המופיעים בתורה הכוללים בתוכם את כל התשלומים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ו ע"א: הכל לפי המבייש והמתבייש

צוות לב לדעת

הגמרא מציגה בפנינו מחלוקת תנאים בשאלה 'מהי הבושה עליה אנו משלמים בתשלומי הבושת'. ר' יהודה סובר שהבושה היא הפגיעה במעמדו של האדם בהתאם למקומו בסולם החברתי, ואילו ר' מאיר סובר שהפגיעה היא בכבוד העצמי הפנימי הקיים אצל כול אדם בשווה. ר' שמעון מציג דעה מורכבת יותר העומדת ביניהם ובעיקר מעוררת שאלות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ו ע"א - פ"ו ע"ב: נתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול

צוות לב לדעת

הגמרא מציגה ברייתא הסוברת שיסוד החיוב ומהות הבושת טמונה בכוונתו של המבייש דווקא ולא במבויש. בכך הברייתא מדגישה רכיב חשוב בענייני בושה וכבוד, שהם קשורים תמיד ליחסם של אחרים אלינו ולא להתרחשות הפנימית שלנו בלבד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

אנוכיות כמונעת הקשבה - סדרת שיעורים

חיה ולץ

סדרה של 3 שיעורים מתוך הנושא "הקשבה" אשר ביחידת מידות. תת הנושא עליו נתמקד הוא: "מה מונע מאיתנו להקשיב?" בדגש על האגואיסטיות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חדש באתר

משנכנס אדר
שיעורים לחודש אדר

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן