תיכון
יסודי
גני ילדים

חומרי הוראה > תיכון > תלמוד

סוכה כט ע"ב - ל ע"ב: מצווה הבאה בעבירה

חומר הלימודים בתלמוד. סוגית "מצווה הבאה העבירה" ביחס ללולב הגזול, וכן ביחס לשאר מצוות שבין אדם לחברו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה ל ע"א: מצווה הבאה בעבירה בסוכה ובלולב

אברהם קלמנזון

הצעה להוראת הסוגיה בנושא שימוש בסוכה ובלולב גזולים. השיעור שם דגש על קיום כלל המצוות מתוך טהרת הלב, ובפרט במצוות הקשורות לחג הסוכות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין יט ע"א, עג ע"א: אונס ואלימות

הרב חיים נבון

תורתנו מייחסת קדושה לקשר המיני הטהור שבין איש לאשתו. דווקא משום כך, הפגיעה של מעשה אונס היא חמורה כל כך. לאיש ולאישה יש ציפייה לממש את מיניותם בתוך הֶקשר של אהבה ורוך. מעשה אונס כופה על הקרבן התייחסות מינית אלימה, מבזה וכוחנית, על ידי פלישה תוקפנית לגופו – ולנפשו.
לפתיחה

סנהדרין יט ע"ב: בעז בגורן

הרב בנציון אלגזי

הקורא את הסיפור בתנ"ך לבדו עלול לחשוב, חלילה, שמדובר בסיפור שאינו צנוע. באים חז"ל ומרכיבים לנו את המשקפיים שדרכם ניתן להבין את עומק המשמעות של הסיפור המופיע בתנ"ך ואת פשר התנהגות אבותינו.
לפתיחה

סנהדרין יט ע"ב: האישה כחפץ?

הרב יהודה ברנדס

בהקשר התרבותי של העולם העתיק, מתן חופש לאישה נתפס כהפקרתה, ולא היה בו שום ברכה עבורה. לכן, המאמץ העיקרי של התורה ושל תקנות החכמים בתחום מעמד האישה אינו מופנה להקניית מעמד שווה לזה של האיש או לשחרורה מעולו של עולם גברי, אלא לבניית מעטפת מגוננת שתשמור על כבודה ועל זכויותיה כאדם שנברא בצלם א-לוהים.
לפתיחה

סנהדרין כא ע"א - כב ע"א: איסור ייחוד

הרב יצחק שילת

אך טבעי ומובן שהתורה אוסרת ייחוד עם העריות, כלומר: עם מי שאסור לקיים אתן יחסים, שכן זהו מכשול גדול האורב לאדם. כאשר שניים נמצאים לבדם, באין רואה, עלול היצר המיני להשתלט על האדם ולגרום לו לעשות את מה שלא ראוי לעשות; את מה שאילו היו רואים אותו הוא לא היה עושה; את מה שהמצפון אומר לו לא לעשות, ורק העובדה שאין מישהו בסביבה מאפשרת לו להיכשל בו.
לפתיחה

סנהדרין כא ע"א: אונס במשפחה

הרב זאב קרוב

אסור לנו למנוע מתלמידינו את ההיחשפות להשקפת התורה על החיים, הן על הטוב שבהם והן על הרע שבהם, כולל בסוגיות יסוד אלו.עלינו לדבר על מהות: מהי אהבת אמת, מה גורם לאונס – בין "בחוץ" ובין בתוך המשפחה, מדוע הדבר כה חמור, איך הוא יכול לקרות בבתי מנהיגי ישראל ועוד.
לפתיחה

סנהדרין כא ע"א: אמנון ותמר

הרב אלישע אבינר

סיפור אמנון ותמר מהווה פתח לדיון על התחושות שמתעוררות באדם בעקבות חטא, ועל ההבחנה בין "רגש מוסר" לתיעוב עצמי. דיון נוסף אפשרי יכול לעסוק באופן בו תחושת חטא יכולה לדחוף את האדם לתשובה (למדנו שאמנון התייסר בעקבות החטא. אבל במקום לשוב בתשובה, הוא המיר את תחושת התיעוב העצמי בתיעוב כלפי תמר)
לפתיחה

סנהדרין כא ע"א: האיסור על ריבוי נשים

הרב חגי לונדין

עיון בסוגיית איסור ריבוי הנשים למלך ובהשלכותיה לימינו ולתפיסת המשפחה והזוגיות על פי דרכה של תורה.
לפתיחה

סנהדרין כב ע"ב: אישה גולם היא?

הרב ליאור אנגלמן

באופן טבעי, אמירה כגון זו הנאמרת בשם רב עשויה לעורר תהיות, חלקן בקשר לצד המילולי וחלקן בקשר להיבט הערכי. הרי בעברית של ימינו הביטוי 'גולם' מציין זלזול ועלבון, ומייחס לאדם טיפשות. נוכח העובדה כי כל אישה באשר היא מכונה כאן 'גולם', עלינו לדייק היטב בכוונת חז"ל.
לפתיחה

קידושין ל"ב ע"ב: כיצד מוכיחים אב?

צוות לב לדעת

רב יחזקאל ורמי בנו עסקו בשאלה הבאה : באיזו מיתה ממיתים חייבי שריפה וחייבי סקילה שהתערבבו אלו באלו ,ואין יודעים לאיזו מיתה נידון כל אחד. המשא ומתן ביניהם זימן דיון בשאלה כיצד יש להעמיד אב על טעותו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב ג' ע"ב: סתירת בית כנסת

צוות לב לדעת

בסוגיית הריסת בית כנסת אנו פוגשים מחלוקת מדוע אסור להרוס בית כנסת גם כאשר המטרה היא בנייתו המחודשת. במערך זה נציע העמקה בסברות המחלוקת דרך דיון ולימוד סביב מעמדו וקדושתו של בית זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב ד' ע"ב - ה' ע"א: מקיף וניקף

צוות לב לדעת

מתי ניתן לחייב שכן להשתתף בהוצאות בניית מחיצה/כותל/גדר ומתי לא ניתן לחייבו בזה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב ד' ע"ב - ה' ע"א: צוותי משימה - מקיף וניקף

דודי לייבוביץ'

חלוקה הכיתה לצוותי משימה. כל משימה עוסקת בסוגיה מתוך היבט אחר - עיון, הלכה, מחקר, מחשבה, חסידות וחוויה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב ה' ע"א: זריזים - מקדימים!

צוות לב לדעת

לווה טען שפרע את חובו לפני מועד הפירעון. האם הוא נאמן או לא?
נעמוד על תופעת ה"דחיינות", ונדון בגורמים השונים המשפיעים על אדם שיש לו אפשרות לפרוע חוב או לעשות מעשה חיובי אחר – לדחות זאת למועד מאוחר יותר, החסרונות של דחייה כזו והדרכים להתמודד עימה
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב ה' ע"ב: אחריות לתשלום חוב - עיון בתוספות

צוות לב לדעת

בניגוד לפירעון הלוואה, שבו מצאנו מחלוקת בשאלה אם אדם פורע תוך זמנו או לא, בפדיון הבן ובתשלום שכירות לכולי עלמא אין אדם פורע תוך זמנו. הבדל זה מעורר את התוס' לברר מה גורם לאדם לפרוע חוב תוך זמנו ? מה "מטריד" אותו ?
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב ו' ע"א: חשיבות המחאה - חזקת שימוש

צוות לב לדעת

בעקבות דברי המשנה אודות התובע חבירו לבנות הכותל שהוא 'בחזקת שנתן', הגמרא דנה במצבים בהם אדם השתמש ברכוש שכנו וטוען שהוא שילם בעבורם ושהם בעצם שותפים בדבר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב ז' ע"א: רבנן לא בעי נטירותא

צוות לב לדעת

האם יש לחייב תלמידי חכמים להשתתף בנטל שמירה וביטחון?
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב ח' ע"א - יא' ע"א: קבלת צדקה מגוי

צוות לב לדעת

בסוגייתנו נאמר כי אין לקבל צדקה מגויים, ואם מקבלים מהם יש בדבר חילול ה'.
יש להניח כי בזמננו, חש הלומד:
מחד - אי-התאמה ואף אי-נוחות לקבל ולהזדהות עם יישום איסור זה באופן גורף,
ומאידך – התנגדות מוסרית/ערכית לקבלת סיוע מגורמים אינטרסנטיים או אף עוינים.

והנה, בגמרא מסופר שאף בזמנם - היו שנטלו צדקה מגויים במצבים שונים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב ח ע"א- ע"ב: שינוי ייעוד של צדקה

צוות לב לדעת

בסוגייתנו נאמר כי בני העיר רשאין [=מוסמכים] לעשות קופה-תמחוי ותמחוי-קופה, ואף לשנותה לכל מה שירצו!
נחלקו הראשונים – ר"ת והר"י מגאש: האם "לכל מה שירצו" – כפשוטו, לרבות שינוי לדבר הרשות,
או – לכל מה שירצו מבין הצרכים השונים של העניים בלבד!
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב יא' ע"ב: בני מבוי מעכבין

צוות לב לדעת

הסוגיה שלפנינו עוסקת בשאלה - האם יש לאדם או לקבוצה את החופש לבחור להצטרף או להיפרד מרשות הרבים כאשר הם רוצים, או שלעתים אין להם את החירות הזאת והיא נקבעת על ידי הציבור עצמו. בתרגילי ההפנמה ננסה להעמיק את הבנת התלמיד את המשמעות של שאלה זו, הן כשאלה חברתית כללית, והן כשאלה אישית ורגשית.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב יב' ע"א: חכם עדיף מנביא

צוות לב לדעת

סוגיית חכם עדיף מנביא מגיעה אגב אמירה של ר' יוסי שמתפלא "אין אלו אלא דברי נביאות בבבל". מכאן בוחנת הסוגיה את היחס שבין החכמה לנבואה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ב"ב כא' ע"ב: רכוש גדול

אחיה פרינס

האם יש לך כסף בבית? האם אתה רוצה יותר? האם השאיפה היא לבית עם בריכה או דווקא
לבית פשוט יותר עם חמסות ועץ שסק? ובכלל מה היחס שלך לכסף בחיים?
לפתיחה

בבא בתרא ב' ע"א: מחיצות - מדריך למנחה

אחיה פרינס

מתוך לימוד מושג המחיצה בסוגיה התלמידים יעמיקו את הלימוד על מחיצות בחיים בכלל ובעולמם בפרט
לפתיחה

בבא בתרא כא' ע"ב: השטח שלי!

אחיה פרינס

מתי הרגשת רצון לשטח משלך? מתי קרה שמישהו נכנס לשטח שלך והקטין אותך או התחרה
בך באופן פוגע?
לפתיחה

בבא מציעא דף נח ע"ב: אונאת דברים - סקר שווקים

דביר הולצמן

איסור אונאת דברים הוא הימנעות מגרימת צער לאחֵר בדיבור. יש ביטויים שונים לאונאת דברים, ואנו נעמוד על אחד מהם: אסור לשאול מוכר שאלות על מחיר סחורה שהוא מבקש למכור, כשהקונה לא מתכוון כלל לקנות או שכוונתו שלא לקנות באופן מידי . האם משמעות הדבר היא שאין אפשרות לקיים סקר שווקים לפני קניית מוצר על מנת לברר מחיר, תנאי שירות ופרטים נוספים?
קרא עוד
ייצוא לוורד

בבא מציעא דף נט ע"א: תנורו של עכנאי

נתנאל אזואלוס

עיון מדוקדק בסוגיה יביא לחידוד המסר העיקרי העולה ממנה, בניגוד להנחה המקובלת שהסוגיה עוסקת בנושא של בידי מי הכוח והסמכות לקבוע הלכה, חכמים (בני-אדם) או הקב"ה (בת קול/ניסים). הסוגיה עוסקת בנושא של אונאה. חשיפת התלמידים לרגישות שבה הסוגיה מתמודדת עם אונאה ומתוך כך ללמוד איך בחיים שלנו נכון וראוי לנהוג לחברינו גם כאשר יש בינינו מחלוקת אמיתית לשם שמים ואנחנו צודקים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

בבא מציעא דף ס ע"א: גבולות התחרות המסחרית

אהרון אילוז

מחלוקת רבי יהודה וחכמים במשנה מציפה עמדות שונות בחז"ל בנוגע לגבולות התחרות המסחרית. המשנה שלנו נשנית כחלק מרצף דיני אונאה במקח וממכר בפרק רביעי בבא מציעא אולם יש לה הדים גם במסגרת דיני שכנים במסכת בבא בתרא (בבא בתרא בדף כא ע"א). באמצעות נקודת מפגש זו של דיני האונאה ודיני השכנים, בשתי הסוגיות, והראשונים עליהן ננסה ללמוד ולתחום את העמדות השונות בנוגע לתחרות מסחרית.
קרא עוד
ייצוא לוורד

בבא מציעא כה ע"ב: מציאה ברשות של אחר

נתנאל אזואלוס

הסוגיה פותחת צוהר לעולם הרכוש, איך ומתי מציאה הופכת להיות שלי. לבעלות על מציאה יש שני היבטים, הצד הפיזי – היכן בדיוק נמצאה האבדה, באיזה מקום היא נמצאה. והצד הרגשי-פנימי- תחושת היאוש והדעת. נלמד להכיר את החשיבות של שני הצדדים בכל מקרה של מציאה, מתי צריך את שניהם ומתי רק אחד מהם מתוך רצון לרכוש כלים להתמודדות עם מצבים שקיימים בחיי היום יום שלנו, מתי עלינו להשיב את האבידה ומתי היא הופכת לשלנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

בבא מציעא, לה ע"א: 'ועשית הישר והטוב' / שומא הדר

מיכאל ישראל

המשנה בתחילת פרק שלישי של בבא מציעא עוסקת בדינו של שומר שקיבל הפקדה והיא נגנבה או נאבדה. בעקבות דיון על שומר שגבו ממנו קרקע כתשלום על אי החזרת פקדון, הגמרא מעלה דיון מה מתרחש אם לאחר זמן, השומר (או כל לוה וכד') משיג מעות שבהם יכול לשלם למפקיד (או למלוה וכד')- האם הוא יכול לדרוש את קרקעו בחזרה תמורת המעות, או שמא הואיל וכבר שילם על ידי נתינת קרקע, אינו יכול לתבוע את קרקעו בחזרה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

בבא קמא נ"ח ע"א: מבריח ארי מנכסי חברו

צוות לב לדעת, הרב אייל רוזנבלום

הראשונים התלבטו בשאלה מתי המונע נזק מחברו נחשב כ"מבריח ארי" ופטור מלשלם. בעיון זה נעסוק בשיטת הרמב"ן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

בבא קמא ס' ע"ב: מציל עצמו בממון חברו

צוות לב לדעת, הרב דודי לייבוביץ

במערך זה נעסוק בהיגיון העומד ביסוד הכלל 'מציל עצמו בממון חבירו', ובשאלת היחס בינו לבין הכלל הידוע: "אין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש, אלא ע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים
קרא עוד
ייצוא לוורד

בבא קמא, נ"ה ע"ב: הפורץ גדר בפני בהמת חברו

צוות לב לדעת, הרב אייל רוזנבלום

"הפורץ גדר בפני בהמת חברו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים". בסוגיית הגמרא מבואר שאם הגדר הייתה חזקה חייב הפורץ גם "בדיני אדם". הראשונים נחלקו על מה חייב ומדוע. בעיון זה נצעד בעקבות הרמב"ם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

בבא קמא, נ"ו ע"א: אחריות האדם למעשיו

איתמר לבנון

חינוך לאחריות האדם על סביבתו
קרא עוד
ייצוא לוורד

בבא קמא, נ"ו ע"ב: עוסק במצווה פטור מן המצווה

צוות לב לדעת, הרב אייל רוזנבלום

אחד הטעמים לכך ששומר אבדה הוא שומר שכר הוא הפרוטה שמרוויח בגלל שאינו צריך ליתן אותה לעני בשעה שעוסק במצווה. טעם זה מזמן דיון כללי בשאלה מדוע עוסק במצווה פטור מן המצווה. בעניין זה נחלקו התוס' והר"ן ואנו נבאר מחלוקתם בעיון זה .
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכות לב' ע"א: להתמקד או להספיק?

אוריאל קניג

מטרת השיעור היא לעסוק, בעקבות הגמרא בברכות, בתפילה כערך בפני עצמו וביכולת שלנו להתמקד במפגש אישי מבלי להיגרר להסחות משניות
קרא עוד
ייצוא לוורד

גבולות מחברים- עיון בנימוקי יוסף ב"ב א.

צוות לב לדעת

כיצד מונעים היזק ראיה ? מצד אחד נקטה המשנה כלל : "הכול כמנהג המדינה" , ומצד שני נקטה שיעורים מוגדרים לעובי הכתלים לסוגיהם. מתי המנהג תקף ומתי הוא מוגדר כ"מנהג טעות" ?
קרא עוד
ייצוא לוורד

התנדבות לקצונה בניגוד לרצון ההורים - בעקבות שו"ת הרב יעקב אריאל

צוות לב לדעת

דווקא כאשר רצון ההורים "מתנגש" עם אידיאלים , עלול להיווצר משבר אמיתי. הרב אריאל דן במקרה שבו הבן מבקש להתנדב לקצונה בניגוד לרצון ההורים. בסוגיא זו נבחנת ההגדרה המדויקת של ה"מורא" וה"כיבוד" וגבולות המצווה. אנו ניישם את העקרונות שעולים מן התשובה במקרה שקרוב לעולם תלמידי התיכון.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חיי אדם וספר תורה - מי קודם?

שולמית הלברטל, צוות לב לדעת

ננסה לגעת בערך של חיי אדם לעומת (חיי) חפץ. ננסה לפתוח את האפשרות להתגמש ולשחרר חפץ יקר וחשוב כדי להציל אדם אחר או לסייע לו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

לא תחמוד - עיון בשיטת הרמב"ם

צוות לב לדעת, הרב אייל רוזנבלום

הרמב"ם פסק שאינו לוקה על איסור לא תחמוד בגלל שאין בו מעשה. על כך תמה הראב"ד : והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ ? ! בעיון זה נציע יישוב לשיטת הרמב"ם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

להיות מזיק

אחיה פרינס

התחושה שאתה מזיק למישהו היא תחושה קשה, והרבה פעמים, באמת הפנימית, היא גדולה הרבה יותר מתחושת הניזק.
לפתיחה

מבוא ופתיחה לפרק אלו מציאות - בבא מציעא

ינון דוד

פרק שני במסכת בבא מציעא, פרק אלו מציאות, עוסק בדיני השבת אבידה. שיעור זה הוא שיעור מקדים ללימוד הפרק. לפני שאנו נכנסים ללמוד פרטי הדינים במשניות ובגמרא נרצה לראות מהיכן דינים אלו יונקים. לשם כך נלמד את פסוקי התורה העוסקים בדיני השבת אבידה בשני המקומות בהן הם מופיעים. מפסוקים אלו ננסה להבין את יסוד הדין. לשם כך נעזר בלימוד הסברו של הגרנ"ט למחלוקת הראשונים בין הרמב"ם לרא"ש.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מסכת שבת, דף י"ט ע"א: כביסה לבנה וכביסה צבעונית

אחיה פרינס

בגדים זה דבר שמתלכלך. כך טבע העולם. המפגש של האדם עם העולם גורם לבגד להתלכלך והבגד כבר לא
מבטא את האדם כמקודם. הפתרון הוא בכיבוס הבגד, מתי עשית כביסה לאחרונה?
כביסה איננה רק פעולה טכנית, אלא היא פעולת התיקון האישי והציבורי והיא צריכה להיעשות בזהירות...
לפתיחה

מסכת תענית, כא' ע"א: על מסחר, תורה והנהגה

ארגון "שפע"

כל הזכויות שמורות לארגון שפע – ארגון הגג של מוסדות הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ
"למד את עמי" www.hashefa.co.il
לפתיחה

מסכת תענית, כד' ע"א: יותר מידי צדקה?

ארגון "שפע"

בסיס שיעור הוא העימות בין התנהגותו החריגה של אלעזר איש בירתא, חכם מתקופת המשנה
בארץ ישראל (המאה ה 1- לספירה), לבין התקנה האוסרת הוצאות מופרזות לצדקה.
כל הזכויות שמורות לארגון שפע – ארגון הגג של מוסדות הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ
"למד את עמי" www.hashefa.co.il
לפתיחה

מעבר ממגמה שבכתב למגמה שבע"פ, מסכת פסחים

טל קליין

דף עבודה המצביע על מגמת חכמים בעיצוב חג הפסח במעבר בין תקופת המקדש לתקופת החורבן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצוות לולב: נטילה, נענוע ותנופה

צוות לב לדעת, הרב אורי ליפשיץ

המאמר סוקר את ההיבטים השונים של מצוות לולב, ודן בטעמם. למאמר מצורף נספח דידקטי ובו מספר הצעות ללימוד הסוגייה, לאור תיאוריות האינטלגנציות המרובות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מר נזק בשדה תפוחים - תלמוד יוצר, בבא קמא

אחיה פרינס

בהמשך השיח שלנו על הנזיקין שסביבנו, ננסה להעמיק במשמעות הפנימית של הנזק
לפתיחה

סדנת הפנמה למשנה הראשונה בבא בתרא

צוות לב לדעת

המשנה הראשונה במסכת עוסקת בפירוק שותפות, חלוקת השטח והצבת גבולות חדשים. בסדנא ננסה להעמיק את הבנת משמעות הפירוק והפרידה וההשלכות המשפטיות, החברתיות והרגשיות של שינוי הסטטוס משותפים לזרים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה ב ע"א - ע"ב: סוכה למעלה מ-20 אמה

אביחי ברקוביץ'

הצעה להוראת הסוגיה הדנה בגובהה הרצוי של הסוכה, והסקת מסקנות מתוך הסוגיה בנוגע למשמעות המצווה וטעמה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה ד ע"א: ביטול חפץ והשתחררות מבעלות

מעוז אדלר

הצעה להוראת הסוגיה הדנה בביטול חפץ מבעלות באופן זמני, כחלק מהשימוש בו לקיום מצוות סוכה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה כה ע"א - כו ע"א: העוסק במצווה פטור מן המצווה

אביעד פרנקל

הצעה להוראת סוגית "העוסק בצווה פטור מן המצווה", ודיון בהשלכותיו של הרעיון ההלכתי לסיטואציות בחיינו אנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה כה ע"א - כו ע"א: חיוב שלוחי מצווה והולכי דרכים במצוות סוכה

חומר הלימודים בתלמוד. סוגיית "העוסק במצווה פטור מן המצווה", והשלכותיה למצוות ישיבה בסוכה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה כה ע"א - כו ע"א: עוסק במצווה פטור מן המצווה

מיכאל בן חנן

הצעה להוראת הסוגיה ההלכתית "העוסק במצווה פטור מן המצווה", והשלכותיה למצוות ישיבה בסוכה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה כה ע"א - כו ע"א: עוסק במצווה פטור מן המצווה

חנוך מרצבך

הצעה להוראת הגדר והטעם של הכלל ההלכתי, הנזכר בעניין סוכה: "העוסק במצווה פטור מן המצווה".
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה כה ע"ב: חתן ושושביניו פטורים מהסוכה כל שבעת ימי המשתה

לירן בשארי

הצעה להוראת הסוגיה העוסקת בפטור חתן ושושביניו מהסוכה, והשלכותיה לעניין החשיבות שבקיום מצווה שהאדם לא מחויב בה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה כז ע"א: חובת סוכה בליל יו"ט הראשון ובשאר ימי החג

חומר הלימודים בתלמוד. היקף מצוות סוכה , וגדרי המצווה הנוגעים לליל יום טוב הראשון של החג, ולשאר ימי החג.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה כז ע"ב - כח ע"א: רבי אליעזר הגדול

בניה קירשנבוים

הצעה להוראת הסוגיה העוסקת בדמותו של רבי אליעזר ובצורת הפסיקה המאפיינת אותו, אל מול העיקרון האוסר לומר דבר שלא שמע מפי רבו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה כח ע"א - ע"ב: חיוב קטנים במצוות סוכה וחינוך למצוות

ערן המאירי

הצעה להוראת הסוגיה העוסקת בחיוב קטנים במצוות סוכה, והשלכותיה לעניין חיוב קטנים בכלל המצוות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה כט ע"א - ע"ב: סימן רע משמים

בניה קירשנבוים

הצעה להוראת המשנה המתארת את היציאה מהסוכה עקב גשמים כסימן רע ("משל לעבד שבא למזוג כוס לפני רבו ושפך לו קיטון על פניו"), והשלכה ממנה להתייחסות הראויה באשר לסימנים ורמזים משמים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה כט ע"ב – ל ע"ב: מצווה הבאה בעבירה

דוד בראון

הצעה להוראת סוגית לולב הגזול. בשיעור נעשה בירור כללי בנוגע ל"מצווה הבאה בעבירה", וכך מובאות השלכות השייכות למצוות נוספות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה כט ע"ב: לולב יבש והידור מצווה

חומר הלימודים בתלמוד. הידור במצוות ארבעת המינים, ובמצוות נוספות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה לא ע"א - ע"ב: חיוב הדר בארבעת המינים

נדב סלובין

הצעה להוראת הסוגיה בנושא חיוב הדר בארבעת המינים, וההשלכות הנובעות ממנה: מהו גדר ההידור ומה תפקידו בעבודת ה'.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה לב ע"א: לולב ו'כפת תמרים'

נדב סלובין

הצעה להוראת הסוגיה הדנה בהלכות לולב, והעמקה במשמעות וטעם המצווה, כפי שזו משתקפת ממדרשי חז"ל.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה לח ע"ב – לט ע"א: שומע כעונה, וכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן

חומר הלימודים בתלמוד. "שומע כעונה" ו"כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן", ביחס לנטילת ארבעת המינים וישיבה בסוכה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה מא ע"א: בית המקדש ירד משמים

יוסף לברן

הצעה לעיון בדברי רש"י, הגורס כי בניין המקדש העתידי יעשה בידי שמים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה מא ע"ב: מתנה על מנת להחזיר

חומר הלימודים בתלמוד. "מתנה על מנת להחזיר", בהקשר של מצוות נטילת ארבעת המינים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה מא ע"ב: נטילת לולב במקדש ובירושלים בזמן הזה, וזכר למקדש

חומר הלימודים בתלמוד. סוגית ארבעת המינים בירושלים בזמן הזה, ודיון בתקנות שהינן זכר למקדש.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה נ ע"א - ע"ב: פתיחת פרק החליל

ניב כליל החורש

הצעה להוראת המחלוקת בגמרא בעניין ניגון בחליל בשבת ויו"ט.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה נב ע"א: התמודדות עם יצרים

אביה כהן

הצעה להוראת הסוגיה הדנה בדבריהם של חז"ל על היצר הרע, והשוואתה למימרות נוספות של חכמים בנושא. מתוך כך ניתן ללמוד על היחס הרב גוני של חכמינו ליצר הרע, ולצדדיו החיוביים והשליליים כאחד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכה, נב ע"א: על משיח בן יוסף שנהרג, על יצר הרע שנהרג

חומר הלימודים בתלמוד. הספד על משיח בן יוסף ועל היצר הרע.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סטיקר ממסכת פסחים - מדריך למנחה

אחיה פרינס

הרעיון הוא לקחת את הסוגיות הרבות שיש בפרק ולאתר בהן משפטי מפתח שנלמדו בהקשר המקומי ולתת ללומד את
האפשרות לחפש איפה המשפט הזה מתקיים במרחב האישי שלו.
לפתיחה

סנהדרין ח-ט ע"א: מוציא שם רע

הרב יהודה זולדן

עיון בסוגית מוציא שם רע ובהשלכותיה לימינו אנו.
לפתיחה

סנהדרין ט, כו ע"ט: היחס למשכב זכר

הרב אבי גיסר

כל פגישה עם דברי התורה העוסקים בנושאים אלה יכולה לשמש תשתית ללימוד ולהעמקה במהות חיינו וממילא גם בדרך חייו של תלמיד מתבגר. תקופת הצמיחה וההתבגרות של התלמידים מחייבת אותנו כמחנכים ללוות את תהליך הגדילה הזה בשפה ברורה ובנעימה קדושה.
לפתיחה

סנהדרין יח ע"ב: בין אירוסין לנישואין

הרב שלמה אבינר

ראיון עם הרב שלמה אבינר על היחס בין האירוסין לנישואין, על הדרכים לבניית קשר נפשי עמוק בין בני זוג ועל משמעות האירוסין בימינו.
לפתיחה

סנהדרין יט ע"א: פלטי בן ליש ומיכל

הרב אלישיב קנוהל

האיפוק הוא אחד היסודות שעליהם מנחה אותנו התורה לבנות את חיינו, ומצוותיה מנחות אותנו כיצד ומתי. ניתן גם לתאר זאת באופן הפוך: בזכות כוחות האיפוק אנו מצליחים לחיות חיים של תורה ומצוות. חשוב לעסוק ביסוד זה ולהשתבח בו.
לפתיחה

סנהדרין יט ע"ב: שלושה צדיקים שהתגברו

הרב אלי שיינפלד

הכיצד דווקא פלטי בן ליש, האלמוני, הוא זה שזכה בבכורה? ייתכן כי זו בדיוק הנקודה שאותה הגמרא מחדשת לנו. כל מי שמתמודד עם קשיי היצר וצולח אותם נכונה הוא זה שמתבררת מעלתו הגבוהה. גם מי, ואולי במיוחד מי שאינו מואר ומפורסם, אותו אחד שבחדרי חדרים מתאמץ ומתגבר, נאבק ומתברר, הוא זה שזוכה בסתר לעתים, להארה מיוחדת.
לפתיחה

סנהדרין כא ע"א: אשת יפת תואר

הרב רמי ברכיהו

התמודדות עם שאלת הקוד המוסרי בימינו בכלל ובצה"ל בפרט לאור סוגיית אשת יפת תואר
לפתיחה

סנהדרין כא ע"א: ריבוי נשים והיחס לפילגש

הרב ישראל סמט

עיון בפסוקי התורה מעורר את השאלה כיצד רואה התורה את ריבוי הנשים? אם טוב הוא, מפני מה אסרו אותו עדות אשכנז ואחר כך הרבנות הראשית? אם רע הוא, מפני מה התירה אותו התורה מלכתחילה? עיון בסוגיית ריבוי נשים ובמשמעותה לימינו ולבניית הבית היהודי.
לפתיחה

סנהדרין כב ע"א: בת קול

הרב עזריאל אריאל

על שלושה דברים עומדים נישואין מוצלחים: על אינטואיציה בריאה בתהליך הבחירה, על סייעתא דשמיא, ועיקר העיקרים: על עבודה משותפת במהלך כל החיים. ואידך, זיל גמור.
לפתיחה

סנהדרין כב ע"א: דוד ואבישג

הרב יובל שרלו

יש לראות בסוגיות אלו הזדמנות עצומה לעסוק בנושאים חשובים ומגוונים. הן מאפשרות לנו להבין כיצד קראו חז"ל את התנ"ך, כיצד אנחנו עצמנו צריכים לקרוא את דברי חז"ל, וכיצד לגשת לתחומי העריות המורכבים מתוך קדושה וצניעות. הן מאפשרות לנו ללמוד על עומק דמותם של גדולי ישראל, ובנושא הנידון – על גודל דמותו של דוד המלך.
לפתיחה

סנהדרין כו ע"ב :חשוד על העריות

הרב יהודה זולדן

הבהרה מושגית ומבט רוחני על סוגיית החשוד על העריות תוך מתן דוגמאות אקטואליות לימינו.
לפתיחה

סנהדרין כו ע"ב: השטות והתושיה

צוות לב לדעת, חנניה בלאס

האתגר בעמידה על האמת אל מול חשבונותיו של העולם הזה - האדם נמצא פעמים רבות במתח בין רצונותיו הארציים לקיום סביר ונוח לבין אמת שאיננה תמיד עולה בקנה אחד עם שאיפות אלה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין ע"א - ע"ד: פתיחה לדין רודף

אלישיב שרלו

החלוקה הלמדנית הבסיסית בדין רודף היא בשאלה האם מדובר בהצלת הנרדף או בענישה לרודף. במערך שלפנינו ננסה לטעום מעט מהחילוק הלמדני בסוגיא, ולאחר מכן להפנים אותו לחיינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עב ע"א: בא במחתרת - מקרה שי דרומי

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)

שיעור זה הוא שיעור אחרון במסגרת השיעורים בסוגיית בא במחתרת ויעסוק בבחינת יישום דין התורה במקרה אקטואלי, דוגמת זה של שי דרומי: מקרה בו חקלאי מהדרום הרג גנב שנכנס אל החווה החקלאית שלו על מנת לגנוב.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עב ע"א: בא במחתרת - פשט ודרש

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)

שיעור זה הוא השני בשיעורים על סוגיית בא במחתרת ויעסוק במחלקות הלכתית בין הרמב"ם לראב"ד הקשורה לדין בא במחתרת והיא כיצד יש להבין את הביטוי "אם זרחה השמש עליו" המופיע בפסוקים ומתאר את המצב בו אין היתר להפעיל את דין בא במחתרת.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עב ע"ב: בא במחתרת - מהות החזקה

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)

שיעור זה הוא הראשון בשיעורים על סוגיית בא במחתרת ויעסוק בהבנת מהות החזקה המופיעה בראשית הסוגיה של "בא במחתרת", כאשר הסוגיה מבקשת להסביר את ההיתר שנותנת התורה להרוג גנב ועוד ללא משפט. ההבנות השונות שנותנים הראשונים לחזקה זו פותחים פתח למחשבה כללית יותר על היחס של האדם לממונו ועל הדרכים שבהם הוא משתמש על מנת להגן עליו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עד ע"א: רודף - את מי מצילים?

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)

שיעור זה הוא השיעור השני בסוגיית רודף והוא עוסק בשאלת היסוד העומדת בבסיס דיני רודף והיא השאלה מה ההצדקה בגינה נותנת התורה לאדם להרוג אדם אחר ללא משפט וללא הנתונים ההכרחיים למשפט הוגן, כגון: עדים והתראה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עד ע"א: רודף - עובר ואמא

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)

שיעור הוא השיעור השלישי בסוגיית רודף והוא עוסק באחת ההשלכות ההלכתיות שיש כבר בסוגיות לדין רודף והיא הסתבכות של הריון או לידה. נבקש בשיעור זה להוסיף את הרגשות והמחשבות שחיבור זה מעורר בתוכנו ולראות איך נכון לקרוא את המקורות והפוסקים בהקשר זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עד ע"א: רודף - על ההתערבות

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)

שיעור זה הוא הצעה לשיעור פתיחה לסוגיית רודף והוא עוסק בשאלה הגדולה המונחת בבסיס דין זה והיא המחויבות שתובעת ממנו התורה לשים לב למה שקורה סביבנו ולהתערב כאשר יש לנו את האפשרות להשפיע על המתרחש מסביב. נבחן את התביעה הזו ואת ההשלכות שלה לעולם המודרני שלנו ולחיים של התלמידים עצמם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עד ע"ב: אסתר קרקע עולם

הרב יהושע שפירא

הידיעה הכפולה, על הקדושה והשראת השכינה שבין איש לאישה מחד, והצניעות והעדינות שבהן אנו עוסקים בנושאים אלו מאידך, היא החשובה ביותר לחינוך תלמידינו.
לפתיחה

סנהדרין עד ע"ב: יהרג ובל יעבור - בן נח וקידוש השם

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)

שיעור זה יעסוק בסוגיה קצרה הנמצאת בתוך חומר הלימודים ועוסקת בשאלה האם גם בן נח, דהיינו גוי, מחויב במצוות קידוש השם וממילא מחויב לסכן את חייו עבור הערכים הללו. שאלה זו, שהפכה במאה האחרונה להיות אקטואלית ומעשית סביב סוגיית חסידי אומות העולם פותחת פתח למחשבה עקרונית על עולמו הרוחני של אדם שאיננו יהודי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עד ע"ב: יהרג ובל יעבור - יעבור ואל יהרג

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)

שיעור זה יעסוק במחלוקות הראשונים בשאלה האם מותר לאדם להכריע שהוא רוצה למות גם במצוות נוספות על גבי השלוש שהגדירו חז"ל. שאלה זו קשורה גם לאופן בו יש לקרוא את הוראת חכמי בית נתזה בסוגיה בגמרא אך גם לשאלות עומק בדבר ההיתר להחמיר ולהתנדב למות במקרים נוספים
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עד ע"ב: יהרג ובל יעבור - מה זה חיים?

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)

שיעור זה יעסוק בשאלה הגדולה שצפה מתוך סוגיה זו בעיקר סביב הסברא העומדת ביסוד הלימוד שעל שפיכות דמים אדם צריך למות ולא לעבור: מה היא משמעות החיים ומה היחס בין הפעולה הטבעית ששמה לחיות לבין התכנים והמשמעות שאנחנו מוסיפים בעולם ערכי ובוודאי בעולם דתי למושג זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עד ע"ב: יהרג ובל יעבור - מה זה להיות דתי?

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)

שיעור זה יעסוק במדרש מתוך התלמוד הירושלמי בו גוי מצווה על יהודי לאכול נבילה. נבחן בשיעור זה את השיטות השונות שנאמרו בדין זה בסוגיה ונעמת ונבחן אותם עם האופן בו נתפס לעיתים אצלנו העולם הדתי שלנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עד ע"ב: יהרג ובל יעבור - על מה ולמה

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)

שיעור זה יעסוק בסוגיה הבסיסית של דין "יהרג ובל יעבור". נבחן בשיעור זה את השיטות השונות שנאמרו בדין זה בסוגיה ונעמת ונבחן אותם עם האופן בו נתפס לעיתים אצלנו העולם הדתי שלנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סנהדרין עה ע"א: נתן עיניו באישה

הרב דודי דודקביץ'

אהבה נמוכה, שהופכת לעתים לחולי נפשי, יכולה להיתקן רק באהבה נשגבת ועליונה יותר, הנותנת לאדם עונג של אמת, שלווה ושמחת עולם.
לפתיחה

פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים

צוות לב לדעת ומרכז שטיינזלץ

הגמרא דנה לגבי מצבים של 'נזק בגרמא', הווי אומר נזק שנוצר בעקיפין ולא בצורה ישירה ע"י פעולת האדם. אף שהאדם שהזיק בעקיפין אינו משלם, הרי שאין רוח חכמים נוחה הימנו, היות ודרכו נגרם נזק לחבר. הכלל המנחה במקרים אלו הוא " פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים".


קרא עוד
ייצוא לוורד

פס קול תלמודי: עבודה מסכמת בגמרא

אחיה פרינס

עבודה לסיכום לימוד סוגיות ממסכת בבא בתרא. על התלמידים להפיק דיסק שמע ובו שירים הקשורים לסוגיות שנלמדו ומעניקים להם פרשנות נוספת.
לפתיחה

פסחים ב' ע"א - ג' ע"ב: גאולת הדיבור

אלי אטיה

מתוך עיון במהלך הסוגיא הראשונה אנו לומדים גם על משמעות עומק נוספת של פסח - גאולת הדיבור.
לפתיחה

פסחים ז' ע"א: מצוות מברך עובר לעשייתן

אלי אטיה

הגמרא דנה על נוסח הברכה של בדיקת חמץ . ישנה מחלוקת אמוראים האם מברכים "על ביעור" או "לבער"
אגב בירור הדעה לגבי הנוסח הנכון , בודקים את הנוסח של מספר מצוות נוספות. לימוד זה בונה יסוד רעיוני לגבי
משמעות של ברכה לפני עשיית מצוה.

לפתיחה

פסחים ט' ע"ב: ספקות בבדיקת חמץ

אלי אטיה

הגמרא דנה בכל מיני מקרים בהם תיתכן אפשרות שיש ספק לגבי מעמדו של בית ( נקי מחמץ או עם חמץ).
מספר מקרים מובאים ומנסים לפשוט את הספקות ממקרים אחרים .
לפתיחה

פסחים נ' ע"א: זריז ונשכר

רוני בראון

מהברייתא עולה שהשאלה אם אדם ירוויח או יפסיד אינה תלויה בשאלה אם הוא זריז או עצלן, אלא בשאלה אם הוא עושה מלאכה בערב שבת או לא. סוגייתנו נתנה דוגמא של הימנעות ממלאכה בערב שבת, אך מכאן לומדים את הכלל- מתי טוב להיות זריז ומתי טוב להיות עצלן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים נ' ע"א: מנהג המקום

צבי ישי

שינוי ממנהג המקום שמחמיר מעבר להלכה
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים ס"ו ע"א: הלל ובני בתירא - הצעה ראשונה להוראת הסוגיא

גלעד גבריאלי

הלימוד יבוסס על לימוד עצמי שיתנהל בקבוצות. המורה יכוון את הלימוד בעזרת דפי עבודה: הדגש הלימודי יהיה על השוואה בין מקורות מקבילים בעזרת שאלות הכוונה. בדרך זו ה'חופש' של התלמידים יתבטא בעיקר בשלב האחרון, בו הם ינהלו דיון ביניהם על משמעותה של הסוגיא. בשלבים הראשוניים הלימוד יהיה מכוון ע"י המורה להבנה מסוימת של משמעות הסוגיא.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים ס"ו ע"א: הלל ובני בתירא - הצעה שנייה להוראת הסוגיא

גלעד גבריאלי

גם בדרך השניה הדגש יהיה על לימוד עצמי של המקורות והתנסות של התלמידים, אך אופי הלימוד יהיה שונה: הלימוד יהיה אישי (בחברותות) ולא קבוצתי. יושם דגש על מתן חופש לימוד ויצירה לתלמידים – תוך פיתוח מיומנויות של קריאת טקסט, שימת לב לפרטים, הנסות ביסודות של 'ניתוח ספרותי' של אגדה, ובעיקר – חשיבה עצמית של התלמידים על משמעויות הסוגיא.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים צ"ט ע"ב: מקדושת שבת לקדושת פסחים

טל קליין

התבוננות והקשבה למהלך הגמרא בתחילת פרק עשירי
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים ק' ע"ב: לרדת מהגג (קידוש במקום סעודה)

אחיה פרינס

אותו רגע קסום ומיוחד בו המשפחה הישראלית עוצרת לרגע את מירוץ החיים, מתאחדת סביב שולחן אחד וממלמלת פסוקים קדושים על שביתה וקידוש בעולמות עליונים, הוא הרגע עליו אנחנו רוצים לשוחח היום...
לפתיחה

פסחים ק' ע"ב: קידוש במקום סעודה

צבי ישי

שתי התפיסות עולות מהסוגיא ביחס לקדושה בכלל - אחת הקושרת את מושג הקדושה אל הנשגב, הרוחני והנבדל מהאדם והשנייה מראה, שהקדושה מתגלה דווקא דרך העשייה והחווייה המוחשית.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים ק' ע"ב: קידוש במקום סעודה

אלי אטיה

נחלקו רב ושמואל האם חובה על המקדש על היין להיות מצוי במקום סעודתו . שמואל המצריך שהקידוש יהיה במקום הסעודה לא מביא ביאור לצורך הנ"ל . אופי הסוגיה הוא סיפורי. דרך הסיפורים לומדים עוד פרטים על הדין של קידוש במקום סעודה .
לפתיחה

פסחים ק"ו ע"א: קדושה וקידוש

שמואל גולדברג

המערך להלן מכוון לעסוק במשמעות המילה 'קידוש' ולהעמיק במהות פועלת ההקדשה?
האם יש כאן גם צורך של המקדש לקדש כדי שהדבר יהיה קדוש או שמא קדושתו לא תלויה במקדשים?
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים ק"ז ע"א: מגמות באיסור אכילה בערב הפסח

טל קליין

התבוננות במגמות השונות ביחס לאיסור אכילה בערב הפסח בין הבבלי לירושלמי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים ק"ז ע"ב: לא יאכל אדם סמוך למנחה

מאיר קלינר

חלק מההכנה לסעודה מתבטאת ברצון של חז"ל להביא את האדם לסעודה כשהוא במצב האופטימלי. חלק מההכנות מתבטאות בהפסקת אכילה בשלב מוקדם של היום. לאחר הלימוד ננסה לגעת במצבים של 'רעב' ו'שובע' בקיום המצוות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים ק"ח ע"א: מצות הסבה

אלי אטיה

על משמעות ההסיבה מהמשנה עד לימינו.
לפתיחה

פסחים ק"ח ע"ב: מקומם של התינוקות בליל הסדר

יוסי גמליאל

ההצעה המופיעה כאן כוללת לימוד של קטעי גמרא מהפרק העשירי, תוך עיבוי והרחבה שלהם, בקבוצות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים ק"כ ע"א: מצוות אכילת מצה

שי גרינבאום

מתוך הלימוד על החובה לאכול מצה בלילה הראשון אנו לומדים גם על ה'רשות' לעשות זאת בשאר ימים. מהו בכלל המקום של הוספת מצוות שאינן חובה בעבודת השם ?
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים ק"כ ע"ב: שינה בליל הסדר

הראל מוטרו

הסוגיה בסוף מסכת פסחים אומרת שאם אנשים ישנו תוך כדי אכילת קרבן הפסח הם אינם יכולים להמשיך לאכול אותו. אחת הדעות בסוגיה מחלקת בין מצב בו האדם ישן ממש לבין מצב שבו הוא מנמנם, הישן אינו יכול לאכול קרבן ואילו המנמנם יכול להמשיך ולאכול.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים קט"ז ע"א: מה נשתנה, וסיפור יציאת מצרים

מיכאל בן חנן

המערך המופיע כאן הינו מערך שאינו תואם למקורות המופיעים בחוברת המקורות לבגרות, והוא עוסק בשאלה 'היכן ומהי התשובה לשאלת 'מה נשתנה'.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים קט"ז ע"א: מצוות מגיד

ברק דרורי

בשיעור זה נלמד על כמה דרכים לזיכרון יציאת מצריים. מתוך דרכים אלו נעמוד על משמעויות שונות של מצוות המגיד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים קט"ז ע"א: מצוות מגיד ומה נשתנה

דעאל רודריגז

מהי ההגדרה של מצוות מגיד הנזכרת במפורש בתורה והינה עיקר ליל הסדר שעל שמה נקראת ההגדה כולה? מה היחס בין לספר את הסיפור לבין לזכור את העבר .מה כוחה של האמירה בפה?
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים קט"ז ע"א: מתחיל בגנות ומסיים בשבח

אברהם מוניץ

מטרת השיעור הנוכחי הוא לסכם את סוגיה 9 בתוכנית לבגרות, תוך כדי למידת הגמרא בסוף הסוגיה ("'מתחיל בגנות ומסיים בשבח' מאי בגנות... פתח ואמר עבדים היינו").
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים קי"ד ע"א: בית הלל ובת קול

אמנון מאיר

סוגיית מקומה של בת הקול בעולם ההלכתי
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים קי"ט ע"ב: אפיקומן

דעאל רודריגז

ישנם הבנות שונות לגמרי לגבי תפקידה של מצת האפיקומן. תפקידו של האפיקומן קובע מחדש את תפקידה של מצת המוציא מצה, ומשנה את מיקומו המדויק של עיקר החיוב בליל הסדר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים, דף ד' ע"א: בדיקת חמץ בליל י"ד

אוריה דור

מדוע בודקין חמץ בליל י"ד ? על זריזות והנאה במצוות
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים, דף ד' ע"א: בדיקת חמץ וביטול חמץ

עקיבא גולדשטיין

הסוגיא בונה את ההכנות לקראת ביעור החמץ, ראשית דרך הבדיקה ולאחר מכן דרך הביטול, שמסתבר שהינו בעל מעמד גבוה יותר של דאורייתא. אך דווקא ב"שחרור" הבדיקה ממעמד של חובה מדאורייתא, היא מקבלת מעמד מיוחד של טקס ניקיון הבית מחמץ, בנוכחות כל המשפחה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים, דף ד' ע"א: חובת שוכר ומשכיר בבדיקת חמץ

גלעד גבריאלי

במוקד הסוגיא עומדת השאלה - "המשכיר בית לחברו בארבעה עשר על מי לבדוק"? מתוך דיון בשאלה זו עולה שאלה כללית יותר הקשורה לזיקת האדם לבית: מתי אדם נחשב כ'בעל הבית'? מה המשמעויות המצוותיות והמשפטיות של מעמד זה?
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסחים, דף ד' ע"ב: מצוות תשביתו

אלירן מזוז

בגמרא אנו מוצאים שתי פעולות עיקריות ביחס לחמץ. בדיקה וביטול. הבדיקה היא פעולה פיזית-אקטיבית הדורשת מהאדם לבדוק שאין לו חמץ בבית והביטול הוא פעולה רוחנית או מילולית שמבטלת את החמץ מליבו של האדם באופן כלשהו. סוגיא זו יושבת על התפר בין עולם המעשה המחייב ביעור פיזי של החמץ לבין עולם הרוח שלפיו ההתמודדות המשמעותית עם החמץ קשורה בליבו של האדם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ג ע"ב - פ"ד ע"א: עין תחת עין ממון

צוות לב לדעת

הסוגיה מביאה סדרה ארוכה של מדרשי הלכה לשלול את היישום של "עין תחת עין ממש". חלק ממדרשי הלכה אלו נדחה וחלק אחר מתקבל על ידי הגמרא. בעיון מדוקדק ניתן לראות שהגמרא מכוונת אותנו לכך שהיא מעדיפה מדרשים המוצאים את המקור החיובי והעתיק לתשלומי ממון כבר בתורה, על פני מדרשים השוללים את האפשרות של "עין תחת עין" מכורח ההיגיון
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ד ע"א - פ"ה ע"ב: שליחותייהו קא עבדינן

צוות לב לדעת

הגמרא מביאה סיפור על אב שאינו מוכן שבנו יושם כעבד, ולאחר מכן דנה באריכות בגבולות יכולת הגבייה של נזיקין בבבל. שני הדיונים מציגים את בעייתיות היישום של נזקי אדם, הן בקושי המעשי לדייק בשומה והן בקושי העקרוני הנובע מהעדר הסמכות בבבל.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ד ע"א: עין תחת עין ממש

צוות לב לדעת

הגמרא מסרבת לקבל שר' אליעזר סובר שצריך להוציא עיניים ממש, אך מוצאת דרכים אחרות ליישם את עקרונות הנקמה גם דרך תשלום ממוני. מה מקומה של הנקמה בעולמנו מבחינה מוסרית?
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ד ע"ב: צער שלא במקום נזק

צוות לב לדעת

סוגית "צער שלא במקום נזק" מציפה את הבעייתיות והייחוד של תשלומי הצער משום שהם מתייחסים לצדדים פנימיים וסובייקטיביים מאוד. הגמרא מביאה עמדות הסוברות שמשום כך לא גובים צער כלל אלא אם כן יש איזה "נזק" או "רושם" אובייקטיבי יותר שניתן לראות מבחוץ.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ה ע"א - פ"ה ע"ב: וכולן משתלמים במקום נזק

צוות לב לדעת

הסוגיה מציגה את הדרשות שרבא הביא בבית מדרשו, להצעתנו, מדובר בדרשות שנועדו לדחות את עמדתו של ר' אליעזר. ר' אליעזר סבר שתשלומי הנזק הם מיוחדים משאר התשלומים והם אינם תשלומים ממוניים בלבד הנישומים כעבד, אלא יישום של עקרונות ה'מידה כנגד מידה' המופיעים בתורה הכוללים בתוכם את כל התשלומים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ה ע"א: אומדן צער במקום נזק

צוות לב לדעת

בשאלת אומדן הצער עולה ביתר שאת האופי הרגשי של הצער, והבעייתיות לתת לו ממשות ליד החסרונות ה"אובייקטיביים". הגמרא מציגה חילוקים דקים בהבנת אופיו של הצער, המתנגדים להגיון כלכלי פשוט, דבר המדגיש את הפער הקיים בין שפת הרגשות לשפה הכספית.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ה ע"א: עלו בו צמחים מחמת המכה

צוות לב לדעת

הסוגיה מציגה את שבת וריפוי כשני תשלומים הבאים על תוצאות עקיפות יותר של החבלה, ולכן כרוכים יחד במובן מסוים. הסוגיה בוחנת את נקודות הדמיון והשוני בין שני התשלומים, ובחנת האם נתייחס אליהם כקבוצה אחת להחמיר או להקל, או שמא נשאיר את החלוקה על עומדה ולעתים נשלם על האחד ולא על השני.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ה ע"ב: סוגיית ריפוי

צוות לב לדעת

הגמרא דנה בשאלות שונות הקשורות לתשלומי הריפוי ומציגה בדרכה טענה עקרונית שהריפוי שונה מהתשלומים האחרים, בכך שהוא עוסק בתיקון ההווה ולא בפיצוי או הענשת החובל על העבר, ומשום כך מצריך שיתוף פעולה של המזיק והניזק ואחריות משותפת שלהם על התהליך.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ו ע"א - פ"ו ע"ב: נתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול

צוות לב לדעת

הגמרא מציגה ברייתא הסוברת שיסוד החיוב ומהות הבושת טמונה בכוונתו של המבייש דווקא ולא במבויש. בכך הברייתא מדגישה רכיב חשוב בענייני בושה וכבוד, שהם קשורים תמיד ליחסם של אחרים אלינו ולא להתרחשות הפנימית שלנו בלבד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל - דף פ"ו ע"א: הכל לפי המבייש והמתבייש

צוות לב לדעת

הגמרא מציגה בפנינו מחלוקת תנאים בשאלה 'מהי הבושה עליה אנו משלמים בתשלומי הבושת'. ר' יהודה סובר שהבושה היא הפגיעה במעמדו של האדם בהתאם למקומו בסולם החברתי, ואילו ר' מאיר סובר שהפגיעה היא בכבוד העצמי הפנימי הקיים אצל כול אדם בשווה. ר' שמעון מציג דעה מורכבת יותר העומדת ביניהם ובעיקר מעוררת שאלות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק החובל -דף פ"ג ע"ב: ואימא עין ממש

צוות לב לדעת

הסוגיה הראשונה בפרק מנסה למצוא מדרש שיצדיק את הפרשנות של "עין תחת עין" כפיצוי ממוני. דרך הדיון הזה חודרת הגמרא לשאלות עמוקות של היחס בין גוף לנפש. בהתעקשות על עונש ונקמה של 'מידה כנגד מידה' אנו מבטאים התייחסות בחומרה מיוחדת לאלימות כלפי גופם של בני אדם, ובכך משווים אלימות פיזית זו לרצח, ואילו בהמרת העונש לכסף ופיצוי אנו משווים את גוף האדם לבהמה ורכוש.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק הכונס - שיעור ראשון

צוות לב לדעת ומרכז שטיינזלץ


פתיחה לפרק "ערבי פסחים" - מצוות הפסח ומגמתן בתורה שבכתב

טל קליין

רקע של תורה שבכתב – מגמות בפרשיות התורה, ומצע לעולמם של חכמים במשנה ובגמרא
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין ב' ע"א: קניין כסף באישה

צוות לב לדעת

האשה נקנית בכסף – מובאים שני מקורות האחד מעפרון ומירמיהו . ביחידה זו נציע שהמקורות הללו לא הובאו רק ללימדו הטכני של מקור לקניין כסף אלא יש בהם כדי ללמד על מהותו של מעשה הקידושין
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין ב-ה: קניני אישה- מבט עומק

צוות לב לדעת

המשנה הפותחת את המסכת מלמדת אותנו שהאשה נקנית בשלש דרכים :כסף שטר וביאה. סוגיות הגמרא דנות במקור לקנינים אלו ודרכן אנו יכולים להבין את האופי היחודי של כל קנין. העמידה על אופי הקנינים תביא אותנו לחשיבה על אופי הזוגיות הנוצרת מקדושין אלו ועל מורכבות הקשר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין דף ב ע"ב

חגי סגל

בשיעור זה נתמקד בדברי הגמרא "דאסר לה כולי עלמא כהקדש", ונברר את הקשר שבין קידושין להקדש.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין כה- כו: הגבהת פיל - עיון בשיטת רבנו משולם

איל רוזנבלום

ר' שמעון סובר שבהמה גסה נקנית בהגבהה. הגמרא מבררת שהדבר ישים גם ביחס לפיל כבד המשקל ,אם משתמשים "בחבילי זמורות". רש"י ורבנו משולם נחלקו בשאלה כיצד מתבצע קניין זה. אנו נעיין בשיטת רבנו משולם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין כו-כז :קנין אגב - עיון ב"פרי השדה"

צוות לב לדעת

ישנם קניינים בהם "מעשה הקניין" מבטא , בצורות שונות, את העברת הבעלות מפלוני לאלמוני. למשל ,קניין "חזקה" שמתבצע ע"י חרישה , בניין וכיו"ב בקרקע הנקנית , מבטא בעלות. קניין "אגב" חריג . כיצד ייקנו המטלטלים אגב הקרקע ? כיצד הדבר מראה על בעלות ? נעסוק בנקודת המוצא של הפרי שדה , ובחידושו בהסבר קניין אגב.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין כח' ע"א: המכנה שם לחברו - הקלות נסיבתיות

אורי ליפשיץ

היש"ש מסייג את העונשים המופיעים בגמרא על המכנה שם לחבירו ואומר שלעיתים יש מקום לבחון את הנסיבות שהביאו אותו לאותו כינוי .
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין כח' ע"א: המכנה שם לחברו - משמעותן של מילים

צוות לב לדעת

אחד הנושאים החשובים שעלו בסוגיא זו זהו כח הדיבור וההקפדה על מילים ועל משמעותם . הרב צבי יהודה מרחיב על כוחו של הדיבור ועל האדם בתור "רוח ממללא"
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין כח' ע"א: מידה כנגד מידה

צוות לב לדעת

סוגיית המכנה שם לחבירו – הגמרא מביאה כמה כינויים ואת העונשים . המאירי מבאר את הקשר בין הכינוי לעונש.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין כט' ע"א: האב, הרב ותלמוד תורה של הבן

משה הרשקוביץ

הסוגיא שלהלן מיוחדת ושונה בעריכתה מסוגיות רבות בש"ס בכך שהיא משלבת באופן הרמוני שיח הלכתי עם שיח אגדתי. השיעור מבקש להתבונן בזיקה ובקשרי הגומלין בין הסוגיא ההלכתית של הוא ללמוד ובנו ללמוד – מי קודם? לבין הסיפור שפורץ מתוכה על אודות התנין בבית מדרשו של אביי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין כט' ע"א: חובת האב למול את בנו

אלי אטיה

השיעור עוסק בשני צדדים של מצוות המילה. פן אחד אישי -החובה להיות מהול. פן שני כללי- ההשתייכות לכלל והעברת המסורת.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין כט' ע"ב: תנין עם שבעה ראשים

צוות לב לדעת

הגמרא מביאה את שיטת ר' יהודה , שאם בנו בעל כישורי למידה גבוהים יותר , "בנו קודמו" במצוות תלמוד תורה. רב אחא בר יעקב נהג כך בתחילה ,אולם כשגילה שבנו אינו בקיא בתלמודו הלך הוא ללמוד. על המעשה שארע כשהלך ללמוד ותרומתו להבנת הסוגיא ייסוב העיון שלנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין ל'- ל'א - כבוד אב ואם (חלק א)

יהודה רוזנברג

בשיעור זה שלשה חלקים. האחד כמבוא על הקשר של מתבגר עם הוריו, השני על טעמי מצוות כיבוד הורים והשלישי למדני באופיו על גדרים הלכתיים במצווה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין ל' ע"א: שלושה שותפים באדם

רמי אלגרבלי

לימוד העוסק בשורש מצוות כיבוד הורים ומתוך הלימוד ניתן להגיע למפגש עם יסודות האמונה ואהבת ה'.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין ל' ע"ב: ללמדו אומנות וללמדו תורה

צוות לב לדעת

סוגיה זו פותחת הזמנה לדון ולהתלבט ביחסים שבין לימוד אומנות ללימוד תורה, בין פרנסה ולימוד מקצוע להשתקעות והתמסרות מוחלטת בעולם לימוד התורה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין לא' ע"א: להעיר אב ישן?

צוות לב לדעת

המעשה בדמא בן נתינה , שנידון ביחידת הסוגיות , מעורר קושיה חזקה : וכי דמא בן נתינה נהג כשורה ? ! הרי הוא גרם לאביו הפסד כספי אדיר. קושייה זו מזמנת דיון בשאלת כיבוד אב ואם במצבים חריגים. אנו "נפנים" את הקושיה ולאחר מכן נעסוק בתירוצים שניתנו לה ובמה שנובע מהם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין לא' ע"א: מצוות מורא ומצוות כבוד אב ואם

חיים גוטליב

זוהי יחידת סיכום לימוד מקיף של עמודי הגמ' הקשורים לסוגיית כבוד אב ואם. הכותב יוצא מנקודת הנחה שהתלמידים בקיאים בפשט הגמ' ומוכנים להעמיק בה. בסוגיא שלפנינו ננסה לברר את ההבדל ביו המושגים כבוד הורים ומורא הורים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין לב - לג: מדוע יש לכבד תלמיד חכם?

צוות לב לדעת

כבוד תלמידי חכמים הוא מאושיות היהדות. האם הכבוד נועד כדי לתת לתורה את מקומה הראוי או שהוא זכות "פרטית" שמוקנית לתלמיד חכם עבור השקעתו ? על כך ועוד במערך שלפניכם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין לב' ע"א: והדרת פני זקן

אלנתן גוטווירט

העלאת השאלה ליחסנו לזקנים ולזיקנה ע"פ עיון בתורה ובחז"ל כמבוא לסוגיא.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין לב' ע"א: והדרת פני זקן - כיבוד תלמידי חכמים

יאיר פרקש

סוגיא זו נוגעת בתשתית יחסנו לתורה ולומדיה ועל כן היא מרכזית כל כך בחינוך שלנו לכבוד התורה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין לב' ע"א: רב הונא קורע שיראים בפני בנו

צוות לב לדעת

רב הונא ניסה את בנו בכך שקרע שיראים בפניו ובחן את תגובתו. סיפור קצר זה מעלה תהיות ביחס לקשר הרצוי בין אב לבנו ( האם ניסיון הוא לגיטימי ?) – על כך ועוד במערך שלפניכם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין לג' ע"א: מפני שיבה תקום

צוות לב לדעת

הסוגיה עוסקת בפרטי החיוב הכלולים במצווה המופיעה בתורה – "מפני שיבה תקום". הנושא העקרוני שעולה בדיון מתייחס לאופיים וערכם של מחוות הכבוד שאנו מחויבים לתת, ומתוך כך גם דיון סמוי במקורו ומשמעותו של הכבוד ותפקידו בחברה. במערך ההפנמה ננסה לחשוף שאלות אלו בתוך הדיון הנמצא בגמרא ולקשר שאלות אלו לעולמו של התלמיד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין לג' ע"ב - לד' ע"א: אין למדין מן הכללות

צוות לב לדעת

הסוגיה שלפנינו היא סוגית פתיחה למספר סוגיות העוסקות בפטורים ובחיובים של נשים במצוות. הסוגיה הספציפית הזאת אמנם מתחילה בדיון זה, אך היא מתמקדת בנושא שונה וכללי עוד יותר הקשור לדרכי הניסוח של דברי התנאים. הנושא העקרוני העולה מהסוגיה עוסק במשמעות ההתנסחות בדרך כלל והכללה, ובעיקר במגבלות ובבעיות שבניסוח מסוג זה. פעילות ההפנמה נסובה סביב נושא זה של הכללות, מקומם והבעייתיות שלהם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין לה' ע"א: בל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים

יועד אהרוני

מתוך לימוד הסוגיא עולה הדיון על המשמעות של ה'שיער' בכלל וכפתח להתמודדות עם אתגרי הבגרות...
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין לו ע"ב - לז ע"א: מצוות התלויות בארץ

צוות לב לדעת

הסוגיה שלפנינו פותחת רצף של סוגיות העוסקות בנושא "מצוות התלויות בארץ", נושא שהוא "מצוותי" וככזה גם רווי במדרשי הלכה. סוגיות אלו הן הזדמנות לגעת בצורה עמוקה יותר במשמעות של ארץ ישראל, והנגזרות ההלכתיות שלה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין לז' ע"א - לז' ע"ב: מצוות התלויות בארץ

צוות לב לדעת

במערך זה ננסה לחלץ מהסוגיה את השאלה העקרונית שהגמרא מכוונת אליה בתוך הדיון, ומתוך כך נציע פעילות הפנמה המתייחסת לשאלה זו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין פא' ע"א - ע"ב: פלימו והשטן

צוות לב לדעת

הסיפור על פלימו והשטן מופיע במסגרת קובץ סיפורים שעוסקים בהתמודדויות שונות עם היצר הרע. כדרכן של אגדות ניתן "ללוש" את הסיפור שוב ושוב ולמצוא בו טעמים חדשים. בשאלות העיון ובהרחבה נפתח פתחים רבים. בהצעה להעברת השיעור נצטמצם. תן לחכם ויחכם עוד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין פא' ע"א: נורא בבי עמרם

צוות לב לדעת

אחד מסיפורי המופת על יכולתו של האדם לגבור על יצרו עוסק בגבורתו של רב עמרם חסידא. כדרכן של אגדות ניתן למצוא בו טעמים רבים. אנו נתמקד ביחס המורכב לרגש הבושה העולה מן הסיפור. תן לחכם ויחכם עוד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין פא' ע"ב: איסור ייחוד ושימוש באינטרנט

צוות לב לדעת

הגמרא מביאה שאם יש "פתח פתוח לרשות הרבים- אין חוששין משום ייחוד " [ קידושין פא ע"א ] .הראשונים נחלקים מהו נחשב פתח פתוח . ביחידה זו ננסה לברר מתי אנחנו לבד ומתי לא, ולבחון את המציאות המוכרת לכולנו בה האינטרנט על שלל פיתוייו נמצא בקרבתנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין פא' ע"ב: מהות איסור ייחוד

צוות לב לדעת

סוגיית ייחוד רלוונטית מאוד לתלמידינו , המקורות שנמצאים בתוכנית הלימוד מבררים את הסוגיות ההלכתיות והאמוניות ביסוד האיסור להתייחד עם מי שאינה אשתו . הבאנו דברי הרמב"ם והטור מהם אפשר להבין שיש מחלוקת האם האיסור הוא עצמי או בגלל "שדבר זה גורם לגלות ערווה" והנפקא מינה יכולה להיות במקרה שאין חשש לגלות ערווה
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין פא' ע"ב: רבי חייא בר אשי ואשתו (חרותא)

צוות לב לדעת

הסיפור על ר' חייא בר אשי ואשתו שונה באופן מהותי מ"סיפורי הפיתוי" האחרים. מטרת המערך הבא להעמיק בסיפור ולהתבונן במסרים העולים ממנו ביחס לפרישות מינית. כדרכן של אגדות ניתן "ללוש" את הסיפור שוב ושוב ולמצוא בו טעמים חדשים. בשאלות העיון נפתח מספר פתחים. בהצעה להעברת השיעור נצטמצם. תן לחכם ויחכם עוד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין, דף לא ע"ב - לב ע"א

יאיר אברהם פרל טרבס

בתוך הסוגיות במסכת קידושין העוסקות בכיבוד הורים מופיע סיפור אחד ודיון קצר אחד, המעלים את הדילמה - מה לעשות כאשר עומדות לפני אדם שתי מצוות: מצוות כיבוד הורים ומצווה אחרת; איזו מצווה עליו להעדיף? מה עליו לעשות?
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין, דף מא ע"א – דף מג ע"ב

נתנאל אזואלוס

בשיעור זה נעסוק בסוגיית "שלוחו של אדם כמותו" ובסוגיית "אין שליח לדבר עבירה".
קרא עוד
ייצוא לוורד

ראיון עם הרב דרוקמן

הרב יונה גודמן

ראיון עם הרב דרוקמן על השאלות השונות העולות מתוך הוראת הסוגיות בסנהדרין העוסקות בצניעות וביחסים שבינו לבינה
לפתיחה

שיעור מקוון אפקטיבי

מרים רייסלר

הצעה לשיעור אפקיטיבי מקוון
קרא עוד
ייצוא לוורד

חדש באתר

מספרים בפיוט- הלל בארובה
סיפורו של הלל מזמן אותנו לשיח על התמדה, ועל לימוד תורה בימים של קור וחורף

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן